Административният съд на София отмени разпоредбата на Столична община за забрана на използването на открито на пиротехнически изделия – фойерверки, освен след изрично разрешение.

Разпоредбата предвиждаше фойерверки да се използват само изпращането на заявление, в което да се посочват категорията на пиротехническите изделия, кога, къде и от кого ще бъдат използвани. Заявлението трябва да бъде одобрено от районен кмет преди да се позволи използването на фойерверки.

Промяната е целяла синхронизиране на националното и европейското законодателство при регламентирането на използването на по-високите категории фойерверки.

Според съда това вече е уредено в Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в който се посочва, че началниците на районните управления на МВР, а не районните кметова издават разрешенията за използване на пиротехника и упражняват контрол.

„От нормите от Наредбата не става ясно, за какво точно се изисква допълнителното изрично писмено разрешение от кмета на района. Регламентирането с подзаконов акт на общинския съвет на обществени отношения, които са уредени със закон, е недопустимо“, допълва съдът.

Решението на Административния съд може да бъде обжалвано.