Начертани са мерки за намаляване на емисии от вредни вещества от големи горивни инсталации. Това каза на пресконференция министърът на околната среда и водите Искра Михайлова.

Михайлова обясни, че при присъединяването към ЕС България се е съгласила да спазва тавани на годишни емисии вредни газове от големите горивни инсталации. Тези тавани се отнасят за два периода: 2008 – 2011 г. и след 2012 г. Основните замърсители са серен диоксид, азотни оксиди и прах. В периода 2008 – 2011 г. България трайно е надвишила посочените в договора тавани.

Тенденцията е за намаляване на вредни емисии, изпускани в околната среда, обясни министърът. Очаква се за 2013 г. таванът за серен диоксид и прах да бъде спазен. За азотните оксиди няма да бъде спазен таванът за тази година, каза министърът. Ежемесечно се контролира нивото на изпуснатите вредни емисии газове.

На днешното си заседание Министерски съвет прие доклад за мерките за намаляване на емисиите парникови газове от големите горивни инсталации. Докладът е подготвен от МОСВ и МИЕ и е във връзка с вече започналата процедура срещу България от страна на Европейската комисия.

Процедурата обаче все още не е достигнала до съдебна фаза и страната ни полага усилия да не се стигне до там.

Големите горивни инсталации всъщност са 12-те ТЕЦ-а в страната, поясни министър Михайлова. За да не се стигне до съдебната фаза на процедурата, ръководствата на ТЕЦ-овете се съгласиха да предприемат допълнителни мерки по отношение на намаляване на количествата изпускан в атмосферата серен диоксид и азотни оксиди.