Отпускат се допълнителни 50 милиона лева за строителство, обзавеждане и оборудване на детски градини и детски ясли, както и за отчуждаване и изкупуване на терени и имоти за нуждите от нови места в детските заведения на територията на Столична община. Това стана ясно след извънредно правителствено заседание чрез видеоконферентна връзка днес.

С допълнителните средства ще бъдат изградени нови сгради и ще се разшири капацитетът на съществуващите. Така ще се създадат условия за обхващане на всички деца в задължителна предучилищна възраст в детските градини.

Недостигът на места изисква от Столичната община да предприеме спешни мерки за разширяване на съществуващия капацитет на детските заведение и за изграждане на нови такива, въпреки че инвестира целенасочено и последователно в ново строителство и увеличаване на сградния фонд.

Причината е продължаващият приток на млади семейства към столицата като броят на децата, чакащи за прием в детските градини, продължава да расте, пише в съобщение на правителствената пресслужба. 

Необходимите средства се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2020 г.

Министерският съвет одобри и Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 2020-2022 г.. Индикативният бюджет за настоящата година е до 70 млн. лв. Същият размер средства са прогнозните бюджети и за всяка една от следващите две години (2021 и 2022г.)

По програмата ще се финансира изграждане на материална база, която гарантира здравословните и качествени условия на обучение в системата на предучилищното и училищното образование. Предвижда се строеж на нови детски ясли, градини и училища в страната, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи. По този начин ще бъде намален недостигът на свободни места. Ще се създадат и предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст.

В резултат на изпълнението на програмата се очаква и повече училища да преминат към едносменен режим на обучение.