Бившият здравен министър от правителството на ГЕРБ Костадин Ангелов е поел през 2013 г. Александровска болница с добри финансови резултати, но след това под негово управление лечебното заведение натрупва значителни дългове. Това са част от изводите на одитен доклад, разпространен от Министерството на здравеопазването.

В съобщението се припомня, че Ангелов „е назначен от правителството на ГЕРБ“ за директор през 2013 г., като предходната 2012 г. е завършена „с положителен финансов резултат“ и без просрочени задължения.

„Само за последната 1,5 година от управлението на Костадин Ангелов (периода 01.01.2019 – 30.06.2020) болницата натрупва загуби в размер на 10 621 000 лв. Натрупаната загуба до месец юни 2021 година достига до 69,8 млн. лв. В резултат на трайната тенденция на реализирани от лечебното заведение нетни загуби, собственият капитал се понижава съществено, като от 22,8 млн. лв. към края на 2016 г., спада на 3,9 млн. лв. към края на 2020 г.“, посочват от МЗ.

От одита става ясно, че ръстът на задълженията към доставчици за лихви и такси с близо 20 млн. лв. се дължи на удължени просрочия с допълнителни споразумения: „Обратно на търговската логика, при договарянето на разсрочване на дълга, болницата не само не го е намалила, но е поела нови задължения във вид на лихви в изключително големи размери“.

Като примери за неизгодни споразумения са изредени такива с лихва за забава и допълнителни 12,5% наказателна лихва върху неплатената част или друг със 17-23% лихви на годишна база.

„В продължение на години директорът Костадин Ангелов е сключвал неизгодни споразумения за разсрочване, с които е увеличил дълга на болницата. Вместо това, на фона на отрицателните лихви в банковия сектор и възможността за договаряне на банкови кредити с лихви от 2-3 процента, той е можел значително да редуцира дълга към доставчици. Ангелов не само е поставил болницата в тежко финансово състояние, но сега съдбата и зависи от благоволението на кредиторите ѝ“, подчертават от здравното министерство.