Печалбата на банките за единадесетте месеца на 2020 г. възлиза на 866 млн. лв., отчита Българската народна банка.

Това е с 663 млн. лв. или 43.4 на сто по-малко от отчетената печалба за същия период на 2019 г. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на ноември 2020 г. са 771 млн. лв. при 419 млн. лв. в края на ноември 2019 г., допълват от БНБ.

Балансовото число на банковата система на месечна база се увеличава с 1.4 млрд. лв. (1.2 на сто) и в края на ноември е 120.6 млрд. лв.

Брутните кредити и аванси се увеличават през ноември с 1.1 млрд. лв. до 79.8 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции нарастват с 5.8 на сто или 555 млн. лв. до 10.2 млрд. лв.

Брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава през месеца до 69.6 млрд. лв. или с 512 млн. лв., което прави с 0.7%.

Кредитите за домакинства нарастват с 0.6 на сто (162 млн. лв.), за нефинансови предприятия - с 1.0 на сто (390 млн. лв.), а за сектор държавно управление - с 1.3 на сто (14 млн. лв.). Кредитите за други финансови предприятия намаляват с 1.1 процента (54 млн. лв.).

Депозитите в банковата система отчитат месечно нарастване с 1.2 процента или 1.2 млрд. лв.. Общият им размер е 102.3 млрд. лв. Депозитите на домакинства се увеличават с 0.8 процента (456 млн. лв.), а тези на нефинансови предприятия - с 2.2 на сто (668 млн. лв.). Увеличават се също депозитите на другите финансови предприятия (с 2.8 на сто или 100 млн. лв.) и на кредитните институции (с 1.1 на сто, 43 млн. лв.). С 3.4% намаляват депозитите на сектор държавно управление, което прави 89 млн. лв.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на ноември възлиза на 15.3 млрд. лв. и е със 100 млн. лв. (0.7 процента) повече спрямо края на октомври.

Общо 105 081 искания са подадени до 30 ноември за отсрочване на задължения по въведения кредитен мораториум във връзка с пандемията от коронавирус. Брутна балансова стойност на задълженията по тези искания е 9 257 млн. лв., и одобрени общо 86 184 броя с общ брутен размер 8223 млн. лв.

Предприятията са внесли 12 960 искания за 7 329 млн. лв., от които одобрените към края на ноември са 11 495 броя за 6533 млн. лв. Домакинствата са подали 92 121 искания за отсрочване на задължения на стойност 1928 млн. лв., от които одобрените към края на ноември са 74 689 броя за 1690 млн. лв. Спрямо 31 октомври 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства е намалял с 2264, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, спада с 311 млн. лв.