През януари банковата система е със 117 млн. лв. печалба, с 23 млн. лв. повече спрямо януари 2017 г., съобщава БТА, като се позовава на данни от БНБ.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към края на януари 2018 г. възлизат на 32 млн. лв. (при 47 млн. лв. година по-рано).

Спрямо края на 2017 г. активите на банковата система намаляват с 878 млн. лв. (0.9 на сто). Позицията пари и парични салда при централни банки и други депозити на виждане, която е с най-висока ликвидност, продължава да заема съществен дял в общите активи на банковия сектор - 18.8 на сто в края на януари. На месечна база дълговите ценни книжа намаляват с 869 млн. лв. (6.4 на сто), главно при емитираните от сектор "държавно управление".

Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите "централни банки" и "кредитни институции") през януари се увеличава със 199 млн. лв. (0.4 на сто).

Нарастват кредитите за "домакинства" (с 200 млн. лв., 1.0 на сто) и тези за "нефинансови предприятия" (с 46 млн. лв., 0.1 на сто), докато за секторите "държавно управление" и "други финансови предприятия" има спад, отчита Централната банка.

Депозитите в банковата система спрямо края на декември 2017 г. намаляват с 581 млн. лв. (0.7 на сто) поради спада при всички институционални сектори с изключение на ресурса на "държавно управление", при който има увеличение със 155 млн. лв. (7.8 на сто).