Към 31 май 2013 година фискалният резерв е в размер на 5,8 милиарда лева, съобщиха от Министерство на финансите.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец май е положително в размер на 45,5 млн. лв. (0,1% от прогнозния БВП), като се формира от излишък по националния бюджет в размер на 71,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 26,2 млн. лв. За същия период на 2012 г. излишъкът бе в размер на 67,4 млн. лв. (0,1% от БВП), като се формира от излишък по националния бюджет в размер на 334,5 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 267 млн. лева. На месечна база, за месец май 2013 г., бюджетното салдо по КФП е положително в размер на 331,9 млн. лв., при 284,6 млн. лв. за май 2012 г.

Постъпилите приходи и помощи на консолидирано ниво към края на месец май са в размер на 11 802,4 млн. лв., или 38,6 % от разчетите за 2013 година. Съпоставени със същия период на 2012 г. приходите и помощите по консолидираната фискална програма към май 2013 г. бележат номинален ръст от 7,2 % (792,4 млн. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец май възлиза на 9 189,6 млн. лв., което представлява 39,3% от планираните за годината. За сравнение изпълнението на данъчните приходи за същия период на 2012 г. бе 40,3% от разчетените със ЗДБРБ за 2012 година. Приходите в частта на преките данъци са 1 912,3 млн. лв., което е 46,3 % от разчета за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 4 571,7 млн. лв., което е 37,0 % от програмата за годината, в т.ч. от ДДС – 3 051,1 млн. лв., или 38,7 %; от акцизи – 1 457,6 млн. лв., или 33,8 %; от мита – 55,9 млн. лв., или 46,6%. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 390,0 млн. лв., или 45,2 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.05.2013 г. са 2 315,6 млн. лв., което представлява 38,1 % от разчетените за годината. Неданъчните приходи и помощите са в размер на 2 612,8 млн. лв. или 36,4 % от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.05.2013 г. възлизат на 11 756,8 млн. лв., което е 37,1 % от годишния разчет. Спрямо края на месец май 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са по-високи със 7,4 % (814,3 млн. лв.). Текущите нелихвени разходи са в размер на 9 938,8 млн. лв. (41,2 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 991,0 млн. лв. (18,4 % от разчетите към ЗДБРБ за 2013 г.) и лихвените плащания - на 361,7 млн. лв. (41,3 % от планираните за 2013 г.).

Частта от вноската на Република България в общия бюджет на ЕС, изплатена за петте месеца на 2013 г. от централния бюджет възлиза на 465,3 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.