Зам.-председателят на "Има такъв народ" Филип Станев представи приоритетите на партията пред Народното събрание. Той поиска подкрепа за проектокабинета въз основа на постигнатото в отделните сфери съгласие с партиите, с които преговарят.

По думите му след проведените срещи може да се каже, че в редица сектори е постигнато съгласие и сходство. Филип Станев отчете, че пълно съгласие между "Има такъв народ", "Демократична България", "Изправи се БГ! Ние идваме!" и БСП има в секторите "Правосъдие", "Икономика", "Здравеопазване", "Социална политика", "Образование" и "Земеделие".

От парламентарната трибуна зам.-председателят на ИТН Филип Станев изброи политиките в отделните сфери, по които формациите са постигнали съгласие.

В сектор "Правосъдие":

 • Премахване на Специализираните съдилища и прокуратури;
 • Въвеждане на работещ механизъм за предсрочното прекратяване на правомощията на Главния прокурор;
 • Реална съдебна реформа, чрез структурни промени във Висшия съдебен съвет;
 • Реформа в Прокуратурата, която да гарантира контрол върху всичките ѝ актове, засягащи пряко интересите на гражданите;
 • Реално електронно правосъдие с цел постигане на бърз и справедлив процес.

В сектор "Икономика":

 • Промяна на Търговския закон с цел правното обезпечаване на различните етапи във финансирането на стартиращите компании. Данъчни стимули за стартиращи малки и средни предприятия, създаващи над определен брой работни места и отговарящи на определени условия;
 • Премахване на бариерите за правене на бизнес и постигане на интегрирана и съвместима дигитална среда за обслужване на граждани и фирми през една точка. Изграждане на икономика на данните и отворените финанси. Постигане на регионална децентрализация;
 • Създаване на регионални икономически зони и намаляване фрагментацията на пазарите чрез насърчаване на конкурентноспособността;
 • Подкрепа на предприемачеството и изграждане на експортно ориентирана икономика;
 • Детайлно картографиране на местните ресурси, демографски и географски нужди;
 • Стратегия за хармонично развитие и мобилна свързаност на регионите с догонващо развитие;
 • Постигане на фискална еквивалентност;
 • Привличане на висококвалифицирани кадри от чужбина в съответствие с нуждите на българската икономика и улесняване на процедурата на сини карти;
 • Използване на зелени технологии за постигане на кръгова икономика.

В сектор "Здравеопазване":

 • Реформа на модела на здравеопазване чрез приемане на нови „Закон за лечебните заведения“ и „Закон за здравното осигуряване“. Създаване на електронно здравеопазване;
 • Премахване на модела „клинични пътеки“ и замяната им с диагностично свързани групи;
 • Създаване на ефективно работеща доболнична (амбулаторна) помощ и общодържавна система за профилактика на социалнозначимите за България заболявания;
 • Спешни мерки за промяна в правилата за работа на Националната здравноосигурителна каса;
 • Създаване на ефективна национална система за осигуряване на спешна помощ с включено авиационно звено;
 • Спешни мерки за подготовка не лечебните заведения за преодоляване на четвърта COVID вълна.

По думите му в социалната сфера е постигнат консенсус за въвеждане на необлагаем минимум, подпомагане на млади семейства, преизчисляване на пенсиите и гарантиране на минимален стандарт на живот, ефективно и прозрачно управление на капиталовия пенсионен фонд.

В сектор "Финанси":

 • Стремеж към намаляване на бюджетния дефицит в рамките на мандата като към края му бюджетът да бъде балансиран;
 • План за капиталова подкрепа на малки и средни предприятия;
 • Въвеждане на програмно бюджетиране, базирано на анализ „Разходи – ползи“ и осигуряване на по-добра прозрачност, отчетност и проследимост на публичните средства;
 • Данъчни стимули за инвестиции в производството – освобождаване от корпоративен данък при реинвестиране на печалбата на предприятията в производствени активи и възможност за ускорена амортизация;
 • Увеличаване на прага за задължителна регистрация по ЗДДС – 165 000 лева;
 • Въвеждане на обратно начисляване на ДДС за секторите „Плодове и Зеленчуци“ и „Биопроизводство“ за осигуряване на конкурентно предимство на българските производители;
 • Фискална децентрализация – преотстъпване на част от приходите от корпоративен данък и данък върху доходите на физически лица в централния бюджет на общините;
 • Отменяне на облагането на лихви върху депозити и застрахователни плащания;
 • Връщане на максимален праг на бюджетните разходи 36 – 38% от БВП и максимално ограничаване на непланирани бюджетни разходи;
 • Изграждане на прозрачна и достъпна за гражданите платформа за генериране на критерии за обществени поръчки, тяхното възлагане и изпълнение;
 • Изсветляване дейността на ББР, прозрачност и приоритетно финансиране на малките и средни предприятия;
 • Реорганизация на Комисията за финансов надзор и развитие на капиталовия пазар.

Снимка: Ладислав Цветков
В сектор "Социална политика":

 • Въвеждане на необлагаем минимум за всички трудещи се и данъчни облекчения за деца;
 • Подпомагане на млади семейства (до трето дете) на работещи и осигурени родители, както и студенти-родители;
 • Преизчисляване на пенсиите и гарантиране на минимален стандарт на живот и социална подкрепа към възрастните граждани;
 • Ефективно и прозрачно управление на капиталовия пенсионен фонд, с цел повишена доходност и поетапно увеличение на процента осигуровки към втори стълб;
 • Социална подкрепа към хората с увреждания на база на техните потребности.

В сектор "Образование":

 • Запазване и доразвиване на институционалния експертен проектен потенциал в институциите, които администрират и създават наука;
 • Ефективна интеграция на малцинствените общности в образователния процес;
 • Учредяване на специални стипендии за студенти от малцинствата;
 • Постигната договореност за въвеждане на мандатност при директорите на училища;
 • Строеж на детски градини, където е необходимо;
 • Прецизиране на текстове в Закона за висшето образование с с оглед намаляване на броя на висшите учебни заведения у нас;
 • Увеличаване на академичния обмен на учащи между страните от ЕС и Република България;
 • Обособяване на научни клъстери от образователни институции, които работят с общ академичен обмен.

В сектор "Земеделие":

 • Създаване на условия за развитие на семейно земеделие с цел формиране и запазване на средна класа земеделски производители;
 • Реформиране на поземлените отношения с цел забавяне на концентрацията на производствен ресурс;
 • Осигуряване на възможност на браншовите организации да участват в процеса на вземане на решения относно политиките в сектор „Земеделие“;
 • Подобряване на състоянието на ветеринарно-медицинското обслужване и промяна в модела на взаимоотношенията „ветеринарен лекар – животновъд“;
 • Преструктуриране на държавните горски предприятия и насърчаване на частната инициатива в българската гора с цел дългосрочно използване на нейните ресурси. Стимулиране на биоразнообразието.

Той подчерта, че те са последователен проект, който цели "изчегъртване" на корупционния модел на управление през последните 12 години.

В кулоарите на парламента преди началото на заседанието председателят на ИТН Тошко Йорданов заяви, че ще върнат мандата на президента Румен Радев до петък.