Сблъсък на виждания и идеологии от целия политически спектър ще предложи вотът на 14 ноември. България избира едновременно президент и, за трети път тази година - парламент. Всичко това се случва на фона на усложнена COVID-  и социално-икономическа обстановка в навечерието на зимата.

Всяка политическа сила излиза предизборна програма и позицията си по приоритетите на България -  политически, икономически, социални, екологични, геополитически... Често тези мащабни документи и политически визии не достигат до избирателите, а публичните изказвания и техните интерпретации не винаги успяват да обрисуват пълната картина, за да направим информиран избор в деня на вота.

Затова уеб редакцията на btvnovinite.bg дава думата на основните* участници в битката за новия парламент. Изпратихме на пресцентровете на партии и коалиции стандартизирани въпроси по основните теми, с които експертите им да се запознаят и да дадат визията си за следващите 4 години. Отговорите им публикуваме по реда на тяхното получаване.

По-долу ще прочетете какви са позициите на „Има такъв народ“:

- Какви са Вашите мерки за хората, живеещи под линията на бедността?

 • Разработване, обществено обсъждане, приемане и приложение на Наредба за защита на енергийно уязвимите домакинства и включване на страната в европейската схема за ползване на енергийни помощи.
 • Разширяване на услугите и обхвата обслужени лица в домашна среда (патронаж и личен асистент) на базата на индивидуална оценка с повишен доходен критерий, и включване на по-широк кръг възрастни хора, на лица с увреждания и семейства с деца в нужда, вкл. деца без право на наследствена пенсия от починал родител, отглеждани в семейство на роднини или близки.
 • Разработване, обществено обсъждане, приемане на пенсионна, ТЕЛК и социална реформа с цел намаляване на неравенствата и бедността. Ефективно и прозрачно инвестиране на европейски средства за разширяване на капацитета и подобряване качеството на социалните услуги.
 • Въвеждане на необлагаем минимум при облагане на доходите на физическите лица, в размер на три средни месечни заплати на годишна база.
 • Семейно подоходно облагане, увеличение на данъчното облекчение на осигурени родители за дете до 18 г. в размер на три средни месечни заплати на годишна база.

- Изкривяват ли парите от ЕС бизнес климата у нас? Какъв План за възстановяване е нужен на България?

Средствата от ЕС, постъпващи в България са допълнителен паричен поток в икономиката ни и спомагат за повече обществени, социални и инфраструктурни подобрения и иновации. Изпълнението на проектите е свързано със стопанска инициатива, съответно разкриване или запазване на работни места, и икономическа активност.

С оглед на забавянето на Плана за възстановяване и устойчивост, най-добрият такъв е одобреният и работещ план, който генерира продукт и стимулира заетост. Целта на плана е страната ни да се подготви за трансформационните процеси, свързани с климат, иновации, дигитализация, което налага изцяло нов модел на живот и на икономика. Пътят на трансформацията е труден, но с организация, целеустременост и прозрачност може да бъде извървян успешно.

България има нужда от план за демографско стимулиране, масов спорт, качествено здравеопазване и образование, устойчиво икономическо развитие в чиста, достъпна и справедлива среда. Успешният план ще превърне България във фактор за икономическото развитие на Европа чрез:

 • иновативно, адаптивно и съвременно образование, подготвящо млади хора да посрещнат предизвикателствата на бъдещето
 • подкрепа на научния потенциал, възможности и капацитет за новаторство, изследователска и развойна дейност;
 • конкурентноспособно, устойчиво и независимо българско производство, базирано на иновация, дигитализация и технологично обновяване;
 • справедлива среда за бизнес и развитие;
 • енергетика, съобразена с нуждите на зеления преход, но и гарантираща енергийна независимост и стабилитет;
 • съвременни, алтернативни транспортни решения;
 • кръгова икономика и живот в по-чиста среда;
 • надеждна, справедлива, достъпна и всеобхватна система за здравна грижа и здравеопазване;
 • липса на българин под прага на бедност за Европа.

- Как българската енергетика ще се приспособи към Зелената сделка? Каква трябва да е съдбата на въглищните електроцентрали?

Българската енергетика отдавна е в процес на приспособяване към проекта „Зелена сделка“ на ЕС и доказателство за това е интензивното строителство на възобновяеми енергийни източници. Трябва изрично да подчертаем, че зелената сделка не е чисто енергиен проект – това, едновременно със синергията „енергетика-екология-климат“ ще доведе до иновации и технологично обновление на европейската индустрия.

На фона на развиващата се през 2021 година енергийна криза и анализите на енергийните експерти, ПП „Има такъв народ“ вече предложи на ЕК през Правителството и Президента да бъде ревизирано темпото на нейното реализиране с оглед намаляване на негативните въздействия върху  енергийните пазари в Европа и у нас и социалните последствия. Основна промяна би трябвало да бъде преоценка на амбициозната цел за съкращаване на въглеродните емисии до 2030 година с над 50%, която бе обявена в края на 2020 г. Това обаче не променя перспективата на въглищните електроцентрали, които рано или късно трябва да променят горивната си база, или да затворят. Въпреки днешния им временен „ренесанс“ поради недостига на енергия на борсите, в определен момент тези централи ще трябва да бъдат заменени в мощностните баланси на енергийните системи на Европейския съюз от други генериращи мощности – беземисионни или ниско емисионни на природен газ. Технологични и икономически условия за успешната модернизация на българските въглищни централи съществуват, а с това и възможностите за запазване на тези региони като възлови „енергийни зони“.     

Промяна в енергийната политика към чиста, достъпна и сигурна енергия е само един от елементите на Зелената сделка. Тя включва още:

 • Повишаване на амбициите на ЕС в областта на климата за 2030 г. и 2050 г.
 • Чиста и кръгова икономика
 • Енергийно-ефективни сгради
 • Устойчива и интелигентна мобилност
 • Справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система
 • Опазване и възстановяване на екосистемите и биологичното разнообразие
 • Нулево замърсяване за постигане на нетоксична околна среда
 • „Зелено“ финансиране и инвестиции и осигуряване на справедлив преход
 • Екологизиране на националните бюджети и изпращане на правилните ценови сигнали
 • Мобилизиране на научните изследвания и насърчаване на иновациите

Зелената сделка ще се материализира в регулации. Само в секторите климат, енергетика, транспорт, земеползване и данъчно облагане на 14 юли тази година Европейската комисия представи 12 нови законодателни предложения на ниво ЕС – Пакета Fit for 55 („Подготвени за цел 55“).

В този контекст българската енергетика следваше да започне да се приспособява към хода на европейските политики по климат и енергетика още преди години. Зелената сделка е естествено продължение на тези европейски политики и няма вина за пропуснатото от държавата ни ценно време и ресурс. Нека подчертаем – към момента Зелената сделка е само визия и предложения. Преговорите в ЕС по законодателните предложения тепърва стартират и предстои мащабна работа. Ето защо активното участие на България в тези преговори е ключово, и за националния ни интерес, и за бъдещето на страната.

- Какви са Вашите мерки срещу корупцията в България?

Цялостен анализ на прилагането на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, в т.ч. преразглеждане кръга на лицата, които попадат в обхвата на §2 от допълнителните разпоредби на закона;

 • Засилване мониторинга върху законосъобразността на имотното състояние на публични фигури и политици;
 •  Съществени промени в Закона за обществените поръчки относно разходване на публични средства, които да допринесат за пълна прозрачност и отчетност, в т.ч. подобряване на системата за управление и контрол на обществените поръчки. Елиминиране на корупционните практики и обжалваемост на всички процедури;
 • Подобряване на действащото наказателно законодателство за постигане на по- ефективно противодействие на престъпността чрез:
 • Модернизиране на системата от наказания за постигане на реален превантивен и превъзпитателен ефект;
 • Усъвършенстване на съставите за корупционни престъпления;
 • Криминализиране на нарушения на ЗОП и нормативни актове, свързани с разпределението на средства от европейски и национални фондове;
 • Стартиране на работа по изготвяне на изцяло нов Наказателен кодекс, с помощта на всички обществено признати специалисти и академици в областта;
 • Повишаване ефективността на системата за противодействие на изпирането на пари;

Как ще се справите с битовата престъпност?

Последните години се регистрират не повече от 80 000 – 90 000 престъпления. Това се отчита като спад в следствие на добра работа на полицията. Всъщност става дума за създадени и ползвани негласно процедури по отказ на гражданите да подават сигнали за престъпления. Вероятно скритата престъпност е от 2 до 3 пъти по-висока. Дори при регистрираната престъпност разкриваемостта на престъпленията е около 40%, при квартирните кражби - 27% За справяне с престъпността предлагаме:

 • Повишаване броя на полицаите на терен чрез редуциране на инспекторския апарат /бивши офицери/
 • Подобряване на вътрешния и външен контрол
 • Подобряване нивото на криминалистите в РПУ
 • Възстановяване на информационните мрежи на криминална полиция
 • Повишаване квалификацията на разследващите полицаи и предприемане на мерки за равномерно разпределение на делата за разследване

- Опазва ли България своята природа?

Налице е широкообхватна законодателна рамка в областта на околната среда, въпреки това отговорът не е еднозначен. От една страна, България е една от най-богатите на биологично разнообразие европейски държави и е на трето място в ЕС по процент от националната територия, която попада в мрежата Натура 2000 (около 35%). В страната ни има над 90 типа природни местообитания и над 300 вида растения и животни, които подлежат на защита.

Изградена е Национална екологична мрежа, която включва защитените територии (съгласно Закона за защитените територии) и защитените зони за опазване на естествените местообитания и дивите птици.

От друга страна обаче, управлението на тези зони не е уредено и контролът не е ефективен. Не са определени и специфични за зоните природозащитни цели и мерки. Затова и през последните няколко години все по-често ставаме свидетели на незаконно застрояване в защитени зони, разрушаване на местообитания и загуба на видове. Под риск е и получаване на европейско финансиране за големи инфраструктурни проекти.

Що се касае до останалите области на околната среда, пред нас стоят наболели въпроси. България остава една от страните в ЕС с най-висок риск за здравето и живота на хората поради замърсяването на въздуха (причинено от твърдите горива, индустриалните процеси и транспорта). Проблемът е дългогодишен, а ефективни мерки на практика липсват. Затова и две от най-тежките наказателни процедури срещу България касаят влошеното качество на въздуха. Не предприемем ли спешни действия, рискуваме не само здравето си, заради замърсения въздух, който продължаваме да дишаме, а и огромни санкции, заради неизпълнение на европейските изисквания.

В сектор „Води“, например, България продължава да нарушава изискванията за събиране и пречистване на градските отпадъчни води, поради което е и в наказателна процедура от Европейската комисия. Отделно, все още липсва национална система за управление на водите в реално време. Независимо че централното водоснабдяване е добре развито, страдаме все по-често от режим на водата. Някои от причините са чести аварии поради силна амортизация, над 50% водозагуби във водопреносната мрежа, средна възраст на тръбите 36 години. Същевременно отговорността в сектора се размива между институциите. И това са само малка част от проблемите, генерирани във времето.

България все още не е закрила или рекултивирала неотговарящите си депа за отпадъци и не е въвела принципа „Замърсителят плаща“. За първото е вече стартирана наказателна процедура срещу нас, за второто – има риск от такава. И докато ЕС изгражда кръгова икономика с рециклиране и повторна употреба на отпадъците, ние все още говорим предимно за депониране, а проблемът с незаконните сметища все още не е решен.

Този кратък обзор показва, че въпреки постигнатото до сега и инвестираните значителни средства през годините, са необходими сериозни усилия, за да опазваме по-добре природата и здравето си и да използваме устойчиво природните си ресурси. Това означава предприемане на нужните законодателни промени, упражняване на по- ефективен контрол, финансов ресурс, който да се планира и разходва прозрачно и целево, и не на последно място, по-добра синергия на политиките по околна среда с политиките в другите сектори като климат, енергетика, земеделие, транспорт, регионално развитие, туризъм.

- Как ще задържите младите хора у нас?

 • Данъчно облекчение/Финансова подкрепа за младежи при покупка на първо жилище посредством банков кредит, премахване на възрастовия праг за семейства с деца.
 • Подкрепа за семействата на пълнолетни родители с активни осигурителни вноски за 8-часов работен ден за първо, второ и трето дете под формата на потребителска помощ в размер на 24 минимални заплати за новородени и отглеждани в България деца разсрочена в период от 7 години.
 • Осигуряване за майчинство от държавата на редовните студенти до 25-годишна възраст с взети изпити.
 • Повишаване на кръга на обхванатите лица от програми и проекти на местно ниво в изпълнение на Националната стратегия на младежта 2021-2030.
 • Преразглеждане на програмите за стажове в образователната система и повишаване на ефективността на кариерните центрове и връзката образование- бизнес.
 • Разработване, обществено обсъждане, приемане и приложение на Национална програма за младежка заетост, Национална програма по семейно планиране, Национална програма за доброволчество.

Трябва ли да се увеличи бюджетът за отбраната?

ПП „Има такъв народ“ разглежда отбраната на страната като първостепенен и ключов фактор за отстояване на националните интереси в условията на дълбоки геополитически противоречия и непредвидими предизвикателства на международната арена. За Партията поддържането на надеждна и резултатна отбрана с модерни и високотехнологични въоръжени сили е фундамент на отбранителната политика и съставна част от управленските решения за модернизация и просперитет на страната.

Общественото възпроизводство може да бъде успешно, когато успоредно с образованието, здравеопазването, икономическото развитие и финансовата и социална стабилност, в достатъчна степен се развива и отбранителния потенциал на страната за защита на териториалната цялост, сигурността и суверенитета. Поради това, устойчивото финансиране на отбранителните способности на страната е не само важно, но и необходимо условие за успешно функциониране на системата за колективна отбрана, към която България принадлежи, и на която разчита с всички права и задължения, произтичащи от членството в Организацията на Северноатлантическия договор. В днешни условия необходимостта от повишаване степента на финансиране на отбранителния потенциал се определя от превръщането на установения след Студената война световен ред в един многополюсен свят на интереси, в който военната сфера е основно поле за противопоставяне с цел достигане на технологично превъзходство в световен и регионален аспект.

В тази обстановка ПП „Има такъв народ“ е убедена, че на България е необходима разумна и целенасочена политика за устойчиво и прогнозируемо финансиране на отбраната на страната в пряка зависимост от нарастването на Брутния вътрешен продукт (БВП). Тази политика ще осигури финансиране на по-малки, но ключови проекти на МО свързани със системата за командване и управление, модернизация на фрегатите, основни елементи от системите на ПВО, доставка на триизмерни радари и др. От друга страна е целевото финансиране на основни, крупни проекти за модернизация на бойна техника и въоръжение на Видовете въоръжени сили, които се изпълняват за по дълъг период и средствата се осигуряват по протежение на 8-10 години. Такива са дългосрочните проекти за ВВС, ВМС и Сухопътните войски за нови бойни самолети, многофункционални модулни кораби, бронирани бойни машини и други. По този начин, разпределено по време, планомерно и постепенно нарастване на общите разходи за отбрана (бюджет и целево финансиране) ще осигури устойчивост на военното планиране, функциониране на финансовата система без напрежение и превъоръжаване на Въоръжените сили като непрекъснат процес.

България е част от евроатлантическо пространство за колективна защита. Неговата способност за отбрана зависи от приноса на всяка отделна държава. Заплахите се генерират от различни направления. Очевидно е, че източниците им ще нарастват. Космическото пространство се превръща в пета сфера за възможни операции наред със сушата, въздушното и морското пространства и кибер пространството. Това решение е предизвикателство. То се превръща в дългосрочно поле за действие, което изисква не само развитие на средствата за въздействие, но така също концепции, доктрини, оперативни правила за използването му и развитие на организационната структура на Въоръжените сили. Времето в което живеем изисква:

 • осигуряване безопасност и устойчивост на телекомуникационната инфраструктура и мрежата от 5-то поколение;
 • създаване и укрепване на общи и национални способности за противодействие на хибридните заплахи;
 • прогрес по отношение на по-справедливото разпределение и допълнителни усилия за инвестиции в областта на общата отбрана;
 • защитата на общата енергийна инфраструктура;
 • осигуряване на технологическото преимущество на Съюза пред останалите световни военни сили и неговото постоянно съхраняване.

Ето защо подкрепяме нарастването на военния бюджет и общите разходи за отбрана чрез една разумна и отговорна държавна политика, която ще осигури на страната развитие и стабилност в условията на засилващи се предизвикателства.

*Според проучванията на „Маркет линкс“, „Галъп Интернешънъл“, „Алфа Рисърч“ и „Екзакта Рисърч Груп“.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!