Европейската комисия започна две наказателни процедури срещу България заради законодателството на страната в областта на водите. Общо процедурите срещу българските власти днес са четири след една заради Корпоративна търговска банка (КТБ) и една заради минималните тарифи за услугите на ветеринарните лекари.

Ако в срок от два месеца България не предприеме действия по двете изпратени мотивирани становища, Комисията може да заведе срещу нея дела в Съда на ЕС.

Първото мотивирано становище е заради пропуски при въвеждането на Рамковата директива за водите в националното право. Брюксел вече е изпратил две официални уведомителни писма по въпроса през ноември 2009 г. и септември 2013 г.

"Въпреки че България измени законодателството си и призна повечето от пропуските, тя не е приела всички мерки за отстраняването на тези пропуски, поради което все още не са предприети подходящи действия във връзка с някои технически подробности, като липсата на определени норми за мониторинга на елементите за качество", коментира Комисията.

Второто мотивирано становище е свързано с факта, че законодателството на страната не е приведено в пълно съответствие с Директивата за питейната вода, чиято цел е опазването на човешкото здраве от неблагоприятните ефекти на заразяването на вода, предназначена за консумация от човека.

Днешното действие се предприема след две официални уведомителни писма, изпратени на България през ноември 2009 г. и септември 2013 г. Макар че много от първоначално посочените несъвършенства са отстранени, сега Комисията изисква от българските власти да отстранят и останалите от тях.

Според Брюксел България трябва да гарантира например, че се забранява снабдяването с вода за консумация от човека, която представлява потенциална опасност за човешкото здраве, или че използването ѝ се ограничава.