Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година, съобщават от Агенцията за социално подпомагане.

Средствата се отпускат независимо от доходите на семейството при условие, че децата  живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник или попечител, който отглежда такова дете.

Помощта се изплаща на два транша от 150 лв. Първата половина се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората - в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може да получи информация по служебен път, към него трябва да се приложат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи или осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от шест месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено в ДСП по настоящия им адрес по следните начини: лично, като към заявлението се прилага лична карта за справка; чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал; чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис; на електронен адрес: ao@asp.government.bg без електронен подпис.

Образци на заявления за отпускане на тези помощи могат да бъдат получени на място в ДСП или изтеглени от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане ТУК, както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване.

Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват, в случай че ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи или осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от пет учебни часа без уважителни причини.