Прагът на бедност в България продължава да е в пъти по-нисък от този в останалите страни членки на Европейския съюз. Същото се отнася и за доходите ни. Данните са на Икономическия и социален съвет от ноември, 2009 година. Бедните българи са малко над един милион.

Относителният им дял у нас не се различава съществено от този в останалите страни членки. Има обаче съществена разлика в праговете на бедност. Прагът на бедност в евро за България е почти три пъти по-нисък в сравнение с новоприетите страни и 13 пъти по-нисък от този в старите страни членки.  Доходите ни също са в пъти по-ниски и осигуряват по-нисък жизнен стандарт.

Специалистите препоръчват въвеждането на спешен пакет от мерки за преодоляване на бедността, който включва определяне на минимални социални стандарти, гарантиране на минимален доход и разработването на механизъм за нарастване на минималната работна заплата.