От днес срокът, в който безработни лица в трудоспособна възраст трябва да полагат общественополезен труд, се увеличава от 5 на 14 дни месечно, а времето, за което ще бъдат заети, се намалява от 8 на 4 часа дневно.

При двукратен отказ от полагане на такъв труд, се въвежда санкция. Във връзка с прилагането на новата мярка от 1 май кметовете на общините ще предоставят работа, свързана с озеленяване, социални услуги, услуги в сферата на образованието и медицинските дейности.

Задължително условие ще бъдат и курсовете за ограмотяване на безработните. Мерките за стимулиране на отговорното родителство - семейните помощи за деца, освен обвързани със задължителното посещение на училище, ще бъдат обвързани и с изискване за имунизационни бележки и задължителни медицински прегледи на децата.  Съгласно промените в Правилника за прилагане на  Закона за социално подпомагане, приети от Министерския съвет на 25 март 2010 г.