В документа се предвижда и реформа на психиатричните болници в съответствие с принципите за ресоциализиране на психично болните. Правителството ще обсъди стратегията на днешното си заседание.

Ще бъде разгледан и план за действие към стратегията, който обхваща периода до 2007 година. Планира се на принципа на пазарните механизми да бъде рационализиран броят на болниците и тяхното териториално разпределение. Като основни проблеми на болничната помощ в България са посочени ограничено финансиране на неефективни структури; липса на действаща методика на заплащане за извършена дейност; голяма задлъжнялост на болниците; липса на адекватна инвестиционна политика и инвестиции; значителен дисбаланс в доходите на работещите в болничния и извънболничния сектор; наличие на нерегламентирани възнаграждения сред медицинските специалисти. В стратегията е записано, че ще се подпомага развитието на всички форми на извънболнична помощ, включително разкриването на легла към лечебните заведения за извънболнична помощ, преминаване към структури за "еднодневна хирургия", домашно обслужване от медицински персонал. Стратегията поставя акцент върху подобряването на достъпа до първична и специализирана извънболнична помощ, особено за децата, хората в селата, хронично и психично болните, социално слабите, малцинствата и др. групи в затруднено и неравностойно положение. В документа е залегнало и разработването на инвестиционна стратегия и инвестиционна програма в здравеопазването. Програмата за преструктуриране на болничната помощ и развитие на общинското здравеопазване ще започне от началото на 2003 година в пилотни области.