Проектозаконът предвижда въвеждане на данъчно облекчение за фирмите, които инвестират в райони с висока безработица. На тях ще им бъде преотстъпен целият корпоративен данък, ако осъществяват производствена дейност и откриват работни места.

Предвижда се облагане с 15% на даренията, направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, които извършват обществено полезна дейност и са вписани в Централния регистър към Министерството на пръвосъдието.