В Разград ще глобяват родители, които са заминали на гурбет и са оставили децата си без настойник. Санкцията ще се прилага, само ако детето има криминална проява. В останалите случаи няма закон, който да накаже небрежния родител.

Иван от село Дряновец е на 17 години, родителите му са във Франция от 3 години. Идват си само за Коледа. Детето казва, че най-мъчно му е по празници, зимно време, когато се прибере и няма никой.  

„Трудно ми е, няма кой да ти готви, няма нищо. Сам се грижа за всичко”, казва 17-годишният Сезер. Когато учениците, чийто родители работят навън, имат проблеми, помагат учителите.

„Една част от тях нямат стотинки да закуска, друга част имат евро, но нямат с кого да си кажат две думи”, каза Илонка Тодорова, учител.

От 91 деца, преминали миналата година през Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, на 20 родителите са в чужбина.

„Аз мисля, че в Закона за закрила на детето трябва да се предвидят някакви мерки спрямо такива родители, които са изоставили децата си, но в същото време аз проявявам разбиране, защото те са напуснали страната и децата си, семейството си по принуда, защото няма как да осигуряват прехраната на децата си тук в условията на безработица”, коментира Диана Господинова, Комисия за борба с противообществените прояви.