Децата, оставени за повече от 6 месеца в социални домове, ще бъдат осиновявани без съгласие от родителите. В проекта за нов Семеен кодекс материята, свързана с осиновяванията, е основно преработена. Водещата идея е за облекчаване и ускоряване на осиновяването.

Целта на осиновяването без съгласие на родител е децата да стоят по-кратко в специализирани институции.

В проекта за изцяло нов Семеен кодекс се въвеждат и два съвършено нови института в българското законодателство - фактическото съпружеско съжителство между мъж и жена и брачният договор.

Фактическото съпружеско съжителство ще се декларира със заявление от двамата партньори до кмета. То ще има правно значение при определяне на бащинство и разпореждане с имущество.

Брачният договор пък ще съдържа уговорки само относно имуществени отношения между съпрузите.