Руският има обновена концепция за външната си политика на Русия. Документът беше утвърден с указ на държавния глава Владимир Путин.

В почти 40-страничния текст се посочва, че „Русия провежда самостоятелен и независим външнополитически курс, продиктуван от нейните национални интереси, основа на който е безусловното спазване на международното право”.

„Русия изцяло осъзнава своята особена отговорност за поддържането на сигурността в света както на глобално, така и на регионално равнище”, се подчертава в концепцията.

Русия заявява, че е против „опитите за намеса във вътрешните работи на държавите с цел извършване на неконституционна смяна на властта, в това число чрез подкрепа за недържавни субекти, включително терористични и екстремистки организации”.

В документа се посочва, че Москва възнамерява „да активизира процеса на международно-правно оформяне на държавната граница на Руската федерация, а също границите на морските пространства, в пределите на които Русия осъществява суверенни права и юрисдикция при безусловно гарантиране на своите национални интереси”.

Военната активност на НАТО и приближаването на военната инфраструктура на Алианса към границите на Русия задълбочава старите и създава нови разделителни линии в Европа, се посочва в концепцията.

Посочва се, че ЕС остава важен търговско-икономически и външнополитически партньор и Русия е заинтересувана от изграждане на конструктивно, стабилно и предсказуемо сътрудничество със страните от съюза на основата на равноправието и взаимното зачитане на интересите.

При това се уточнява, че по-нататъшното развитие на отношенията с ЕС изисква усъвършенстване както на договорно-правната база, така и на институционалните механизми на сътрудничеството, за да има взаимна изгода и оптимално изграждане на партньорски връзки, включително и в сферата на енергетиката.

Специално внимание се отделя в документа на руско-американските отношения.

„Русия изхожда от това, че постъпателното и предсказуемо развитие на диалога със САЩ както по въпросите на двустранните отношения, така и по въпроси от световно значение, е възможно само на основата на равноправие, взаимно зачитане на интересите и ненамеса във вътрешните работи един на друг.”

В концепцията се казва, че Русия разглежда „създаването на глобална система за противоракетна отбрана на САЩ като заплаха за своята национална сигурност и си запазва правото да приеме ответни мерки”.

Владимир Путин
Снимка: EPA

Отбелязвайки нарастването на терористичните заплахи в света, документът изтъква, че „Русия разглежда борбата с международния тероризъм като най-важна държавна задача и ключов приоритет в сферата на международната сигурност”.

Москва смята, че „тероризмът не може да бъде победен само чрез военни и правоохранителни мерки” и че „резултатна борба с тероризма не може да има без ликвидиране на източниците на неговото финансиране и затова поддържа многостранните усилия за разкриване на държавите, физическите и юридическите лица, въвлечени в икономически връзки с терористични организации, както и за блокиране на каналите за финансиране на тероризма и на всички форми на материална подкрепа за терористичните организации”.

В новата концепция за външната си политика Русия констатира, че „в условията на изострянето на политическите, социалните, икономическите противоречия и на нарастването на нестабилността на световната политическа и икономическа система, нараства ролята на фактора сила в международните отношения”.

„Нарастването и модернизацията на силовия потенциал, създаването и разполагането на нови видове оръжия подкопава стратегическата стабилност, създава заплахи за глобалната сигурност, гарантирана със система от договори и споразумения в областта на контрола над въоръженията”.

„Въпреки че опасността от избухване на пълномащабна война, включително и ядрена, между водещите държави остава невисока, нарастват рисковете от тяхно въвличане в регионални конфликти и от ескалация на кризите.”

В концепцията се отбелязва, че светът преживява период на дълбоки промени, чиято същност се заключава във формиране на полицентрична международна система.

„В резултат на процеса на глобализация се оформят нови центрове на икономическо и политическо влияние, извършва се разсредоточаване на световния потенциал на силата и развитието, който се премества в Азиатско-Тихоокеанския регион, ограничават се възможностите на историческия Запад да доминира в световната икономика и политика, отчетливо се проявяват многообразието на културите и на цивилизациите в света, множествеността на моделите на развитие на държавите”, се казва в документа.

Концепцията констатира също така изострянето на противоречията, свързани с неравномерността на световното развитие, със задълбочаването на разрива между равнищата на благосъстояние на държавите, със засилването на борбата за ресурси, за достъп до пазари, за контрол над транспортните артерии.

„Конкуренцията обхваща не само човешкия, научния и технологичния потенциали, но все повече придобива цивилизационен характер, форма на съперничество на ценностните ориентири. В тези условия опитите да се налагат на други държави собствени скали на ценностите засилват ксенофобията, нетърпимостта и конфликтността в международните дела, и в крайна сметка могат да доведат до хаос и неуправляемост в международните отношения”, се подчертава в документа.

Като първи приоритет във външната политика на Русия е изведено взаимодействието с държавите от ОНД и със съюзната държава Беларус. Отбелязва се, че Русия смята за своя ключова задача задълбочаването и разширяването на интеграцията в рамките на Евразийския икономически съюз с Армения, Беларус, Казахстан и Киргизстан.

Подчертава се, че Москва е „заинтересувана от развитието на цялото многообразие от политически, икономически, културни и духовни връзки с Украйна на основата на взаимното уважение и изграждането на партньорски отношения при спазване на своите национални интереси”.

Русия е „заинтересувана и от нормализация на отношенията с Грузия в онези сфери, в които за това е готова грузинската страна, като се отчитат политическите реалности, създадени в Задкавказието”. При това като руски приоритет се посочва „съдействието за формирането на Република Абхазия и Република Южна Осетия като съвременни демократични държави, за укрепване на техните международни позиции и гарантирането на тяхната надеждна сигурност и социално-икономическо възстановяване”.

Русия се обявява в концепцията също за широко взаимноизгодно икономическо сътрудничество в Азиатско-Тихоокеанския регион.

Русия обявява, че ще продължи да засилва „всестранното, равноправно партньорство и стратегическо взаимодействие с Китай” във всички области. В документа се говори също за „стратегическо партньорство” и с Индия, за добросъседство и взаимноизгодно сътрудничество с Япония.

В концепцията се подчертава също стремежът на Русия за установяване на справедлив международен ред за управление на интернет.

Казва се, че Русия ще се стреми към „изготвяне по егидата на ООН на универсални правила за отговорно поведение на държавите в областта на международната информационна сигурност, включително и чрез интернационализация на справедлива основа на управлението на интернет”.