Пандемията от COVID-19 оказа явно въздействие върху прилагането на правото на ЕС. През 2020 г. Европейската комисия е започнала общо 903 нови производства за установяване на неизпълнение на задължения спрямо държавите членки на ЕС. Това представлява увеличение с 13 % в сравнение с 2019 г., когато броят на новите случаи беше 797, съобщиха от комисията.

През 2020 г. най-малък брой нови производства за неправилно транспониране или неправилно прилагане на правото на ЕС имаше срещу Дания, Финландия, Ирландия и Нидерландия, а най-голям брой — срещу България, Италия, Малта и Гърция. Това сочат данните в публикувания днес годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС.

Ефективното прилагане на правото на ЕС е важно за европейците, тъй като то спомага да се гарантира, че те могат да се ползват от правата си и ползите, произтичащи от това право. Това важи в още по-голяма степен по време на избухването на пандемията, посочват от комисията и дават като пример как много държави членки едностранно въведоха ограничения върху износа на лекарства, предпазни средства и други продукти, свързани с COVID-19.

„Когато бе необходимо, Комисията реагира на тези ограничения чрез спешни производства за установяване на неизпълнение на задължения. Комисията също така започна производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу 11 държави членки за това, че не са защитили правата на потребителите, които са закупили пакетни туристически пътувания и които не са получили подходящо обезщетение, след като пътуванията им са били отменени поради COVID-19“.