10 търговски банки заявиха участие в програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия у нас, съобщиха от ББР.

Банките са:

 • Алианц Банк
 • Банка ДСК
 • Българо-американската кредитна банка
 • Инвестбанк
 • Интернешънъл Асет Банк
 • Прокредит банк
 • Първа инвестиционна банка
 • Търговска банка Д
 • Уникредит Булбанк
 • Юробанк България

Българската банка за развитие предостави на търговските банки възможност за ползване на портфейлни гаранции за 1,6 млрд. лв., с цел включване в тях на отпуснати кредити на клиенти малки и средни предприятия в размер до 2 млрд. лева.

В програмата могат да бъдат включени компании от всички сектори, като се очаква от мярката да се възползват предимно фирми от най-засегнатите области – търговия, услуги, транспорт и логистика, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство и др.

За да кандидатстват за кредит фирмите, е достатъчно да отговарят на едно от следните условия:

 • спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г.
 • неполучени вземания от клиенти
 • неразплатени суми към доставчици след 1 март т.г.
 • отменени договори за износ и прекратени доставки от внос от началото на годината
 • затворени производствени съоръжения и офиси
 • намаления на броя на заетите лица

Крайният срок за кандидатстване по мярката за малките и средните предприятия е до 23 декември 2020 г. Кредитите, които търговските банки ще отпускат, са с максимален размер от 300 000 лв., като ББР ще покрива до 80% от тях. Банките сами ще определят минималния и максималния срок на погасяване, а гратисният период за новоотпуснатите заеми ще е до 3 години.

В програмата, която Българската банка за развитие управлява, ще могат да бъдат включвани както нови кредити, така и съществуващи, но при условие, че фирмата изпитва затруднения при обслужването на заема след 31.12.2019 г. и не е изпадала в просрочие над 90 дни за последната година.