Процедурата за наемане на висококвалифицирани специалисти от трети страни – „Синя карта на ЕС”, набира все повече популярност в последните години. В голям брой фирми в България вече са наети чужденци, които отговарят на изискванията за кандидатстване по тази процедура, но през изминалата година бяха въведени няколко основни промени в законодателството в тази му част и бихме искали да запознаем компаниите със ситуацията към този момент.

Първата основна промяна са сроковете за подновяване на текущо разрешение за работа и пребиваване тип „Синя карта на ЕС”. Новото изискване на компетентните органи, е кандидатът и/или работодателят му да входират необходимия пакет документи в съответната институция за подновяване до 2 месеца преди изтичане на разрешението. До миналата година този срок беше по-кратък, но след промените от 2021 г. следва да съобразите по-ранната подготовка на документите.

Следващата разлика е промяната на стъпките и сроковете за разглеждане на документите. До юни 2021 г. основните стъпки бяха подаване на документи в Агенция по заетостта от страна на работодателя, след това кандидатстване на лицето за виза за дългосрочно пребиваване тип Д и кандидатстване за разрешение за пребиваване в Дирекия Миграция. След промените, първата и последната стъпка бяха обединени (най-общо казано) и целият пакет документи за разрешение за работа и пребиваване вече следва да бъдат входирани в Дирекция Миграции в началото на процедурата. Срокът за разглеждане на документите вече е до 60 дни. След получаване на положително становище, чужденецът следва да кандидатства за Виза Д в страната на постоянното му местоживеене. Като последна стъпка се счита лично явяване в Дирекция Миграции за финално потвърждение от компетентните органи и подаване на заявление за карта пластика и получаването й.

След успешното преминаване на посочените стъпки, лицето вече има право да започне работа при българския си работодател. Като задължително условие е след започване на работа, работодателят да уведоми за това Инспекция по труда.

Като обобщение можем да посочим няколко детайла, които считаме за важни както за работодателя, така и за чужденеца. На първо място е важно да обърнем внимание, че вече в самото начало на процеса, чужденецът следва да има осигурено жилище в България, както и застраховка. След пристигане в България, чужденецът или неговият работодател трябва да предостави застраховка за чужденец в България за целия срок на разрешението. За сметка на това пък отпада държавната такса за работно разрешително, която беше в размер на 100 лв. и се заплащаше към Агенция по заетостта след първата стъпка от процеса. След всяка една стъпка, чужденецът и работодателят му имат определени срокове, в които следва да предприемат действия за следващата задължителна институция.

След приключване на работните взаимоотношения с чужденеца, работодателят следва да уведоми за тази промяна компетентните органи в 3-дневен срок от настъпилите промени.

Може да се свържете с Moving turtles за безплатна първоначална консултация.