Заместник-министри на околната среда и водите отиват на проверка за чистотата на въздуха в Русе. Това съобщиха от МОСВ.

Атанаска Николова с ресор "Опазване чистотата на въздуха" и Николай Кънчев, който отговаря за Регионалните инспекции по околната среда и водите, ще извършат проверката.

При наличие на замърсяване те трябва да установят причинителите му и въз основа на констатациите, заедно с компетентните органи да предложат конкретни действия.

Проверката ще се извърши утре, 16 септември, като освен зам.-министрите участие е необходимо да вземат и длъжностни лица от РИОСВ - Русе, директорите на дирекции "Опазване чистотата на въздуха", "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и превантивна дейност" и "Политики по околната среда и координация на контролната дейност" в Министерство на околната среда и водите, както и длъжностни лица от Изпълнителна агенция по околна среда.

Зам.-министрите ще се срещнат с кмета на община Русе и с председателя на анкетна комисия, подали сигнали в МОСВ. На срещите следва да бъдат обсъдени Програмата за опазване на околната среда в Община Русе и Програмата за качеството на атмосферния въздух на общината.

До 18 септември зам.-министрите трябва да докладват относно констатираните нарушения, предприетите административно-наказателни действия, както и предложенията си за подобряване качеството на въздуха, съгласувани с органите на местната власт.