Все повече хора ползват помощи за отопление. Това показват данни на Агенцията за социално подпомагане за отоплителен период 2019/2020 г.

Обработените заявления-декларации са от периода 1 юли до 31 октомври 2019 г. За помощ са кандидатствали 303 195 лица. На 252 615 от тях вече са издадени заповеди за отпускане. Помощ е оказана на 50 580 случая.

От агенцията отчитат значителен ръст в броя на подадените заявления спрямо предходната година. За период 2018/2019 г. са постъпили 250 160 заявления-декларации, като на 209 647 лица и семейства е отпусната помощ. На 40 513 от кандидатствалите е отказано.

Според информацията на агенцията ръстът се дължи на настъпилите през юни 2019 г. промени в наредба, касаеща реда и условията за отпускане на целева помощ за отопление, а именно:

- въведеният нов „Базов доход за отопление“, равен на двойния размер на определения месечен гарантиран минимален доход (150 лв.), който служеше за основа при определянето на диференцирания доход за отопление;

- разширеният обхват на кандидатстващите за подпомагане лица и семейства чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ;

- коригирането на коефициента, намаляващ размера на получените пенсии и даващ възможност увеличението им от 1 юли 2019 г. с 5.7 %  да не се отрази на правото на достъп до помощта;

- увеличаването на базата за определяне размера на целевата помощ за отопление от 385 кВтч на 500 кВтч., обясняват от Агенцията за социално подпомагане.