ВАС отмени Становище за екологична оценка на министъра на околната среда и водите за изменение на Общия устройствен план на Община Приморско, съобщиха от  съда. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок.

Административно дело е образувано по жалби на Фондация "Българска Фондация Биоразнообразие" и на "Перла Г" АД.

Според тричленния състав на съда са допуснати пропуски и непълноти при изследване на характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати от измененията в Общия устройствен план.

Съдиите посочват още, че не са взети предвид всички съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към проекта, включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитените зони по Закона за биологичното разнообразие.

За някои местообитания не са преценени вероятните значителни въздействия върху биологичното разнообразие, фауната и флората, се казва още в определението на съда.