Продължава тенденцията за намаляване на продължително безработните лица, като към юли 2021 г. те са с 14% по-малко, отколкото година по-рано, обявиха от социалното министерство, като цитираха данни от Агенцията по заетостта.

Според последната информация в България 43 253 човека са регистрирани в бюро по труда повече от 1 година без да са си намерили нова работа.

Общата безработица се е свила до 5 на сто, като също се отчита намаление както спрямо предходния месец, така и на годишна база.

Мерките

От МТСП посочват, че работят с просветното и здравното министерства и Националното сдружение на общините в Република България. Така на трайно безработните се предоставят различни услуги.

През първите 6 месеца безработните са се възползвали от 116 500 услуги от бюрото по труда, както и 13 500 консултации за това как могат да продължат професионалния си път, включително към субсидирана от държавата заетост.

Кой какво започва да работи

Най-голяма част от наетите през юли месец са започнали работа в преработващата промишленост- 22,5%, следвана от търговията с 14,8%, хотелиерството и ресторантьорството с 13,3%, държавното управление – 6,5%, строителството – 5,7%, селското, горското и рибното стопанство – 4,6%, хуманното здравеопазване и социалната работа с 3,8%.

Най-нисък е процентът в сферата на административните и спомагателните дейности – 3,7%, транспорта – 2.9% и др.

Най-търсените професии през месец юли са:

  • машинни оператори на стационарни машини и съоръжения;
  • персонал, зает в сферата на персоналните услуги;
  • работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт;
  • преподаватели;
  • продавачи;
  • персонал, полагащ грижи за хората;
  • квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни;
  • работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; чистачи и помощници;
  • водачи на МПС и подвижни съоръжения.