Липсва „увереност“, че държавното „Автомагистрали“ ЕАД разходва конкурентно, ефективно и прозрачно милионите левове публични средства, които дружеството е получило по обществени поръчки от пътната агенция. Това е заключението на Сметната палата, която е направила одит на компанията.

Особено внимание се отделено на „ин хаус“ процедурата, в резултат на която на „Автомагистрали“ бяха възложени сериозни по обем дейности в пътното строителство – договорите са за 3,6 млрд. лв., което е 96,9% от общата стойност на всички изпълнявани от дружеството договори през одитирания период.

„Чрез прилагане на посоченото изключение от ЗОП целият публичен ресурс, с който се финансира изпълнението на договорите, се насочва към едно дружество - „Автомагистрали“ ЕАД, което следва доказано да разполага с необходимите ресурси и капацитет за изпълнение на възложените дейности. (…) От анализа на капацитета на „Автомагистрали“ ЕАД е видно, че собствените ресурси на „Автомагистрали“ ЕАД не са достатъчни за цялостно изпълнение на възложените му дейности. За изпълнение на значителните по обем и сложност инфраструктурни обекти, които са възложени на „Автомагистрали“ ЕАД в припокриващи се периоди за тяхното изпълнение (основно 2019 и 2020 години), дружеството е сключило редица договори с трети лица. По този начин значителна част от възложените поръчки на „Автомагистрали“ ЕАД е превъзложена и изпълнителят по договорите „Автомагистрали“ ЕАД е заменен“, пишат от одитния орган.

Дава се и конкретен пример с укрепването на свлачища, където 87 на сто от парите са отишли във външни фирми, а освен това са плащани стотици милиони авансово, като са давани пари и за обекти, за които все още няма задания за проектиране: „По този начин на третите лица е дадена възможност да разполагат за  неопределен период от време с голям публичен финансов ресурс, без да има каквото и да е насрещно изпълнение на строително-монтажни работи, с изключение на един обект, по който има междинно изпълнение“ .

Според Сметната палата „не е осигурена достатъчна конкуренция при извършване на подбора и се поражда риск от концентрация на възлагани дейности и публични средства в ограничен кръг трети лица“.

В Комисията по ревизия на миналия парламент ръководството на дружеството отхвърли обвиненията за непрозрачно и неефективно разходване на средства към външни фирми с доводите, че става дума за наем на техника и закупуване на материали и авансовите траншове са с цел гарантиране на по-добри цени.

Одитният доклад се изпраща на Народното събрание, на Министерството на регионалното развитие, както и на Софийска градска прокуратура по нейно искане, за сведение и да послужи по прокурорска преписка.

Отговорът на АПИ, чието ръководство бе сменено преди дни, гласи: „Настоящото ръководство на Агенция "Пътна инфраструктура" няма да обобщава или тълкува заключенията на независимата държавна одитна институция и приема одитния доклад“.

Доскорошният директор на агенцията Георги Терзийски не отговори на запитванията ни. Бившият член на борда Иван Досев и директорът Дончо Атанасов за времето до 2019 г., казаха за bTV, че все още не са чели доклада и не могат да го коментират.