Правителството е приело изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство. 

Част от промените предвиждат делата за престъпления, извършени от непълнолетни, да се разглеждат с предимство и при закрити врати от съдии, притежаващи специална подготовка в областта на правата на детето. 

Специална подготовка ще се изисква и от прокурорите и разследващите органи в рамките на досъдебното производство по такива дела. 

Предложенията предвиждат задължително изготвяне на личностна характеристика на непълнолетния обвиняем, за да се установят неговите специфични потребности по отношение на организацията на защитата, продължаването на образованието, обучението и ефективното реинтегриране в обществото. 

Тя ще се изготвя от инспектор при детска педагогическа стая по местоживеене след повдигане на обвинение с участието на непълнолетния, а когато е подходящо и на родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за подсъдимия. В изготвянето и могат да участват и други лица, които да свидетелстват за личността му, включително и посочени от него. 

На непълнолетния обвиняем се предоставят редица допълнителни права:

- родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за него, да получи пълна информация за правата му в наказателния процес;

- да бъде придружаван в съдебните заседания от родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за него, а когато това е в негов най-добър интерес и няма да затрудни наказателното производство и в действията по разследването на досъдебното производство;

-  медицински преглед при задържане;

- установяване на личностните му особености, както и да получи защита на правото на личен и семеен живот чрез ограничаване на разпространяването на информация. 

Регламентира се задължението да се правят звукозапис и видеозапис при разпит на непълнолетен, задържан или обвинен за престъпление, за което се предвижда не по-малко от 10 години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание.

Изключения от това правило ще са допустими само ако на разпита са присъствали родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за обвиняемия, педагог, психолог, лекар, притежаващ подходяща специалност, или друг специалист. 

Предвижда се редуциране на сроковете при задържане на непълнолетен обвиняем, като е записано, че явяването му пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост може да постанови задържане на обвиняемия до 48 ч. за довеждането му. 

Мярката за неотклонение "задържане под стража" в досъдебното производство не може да продължи повече от 5 месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление, и повече от 1 година, ако е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда не по-малко от 15 години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание. Във всички останали случаи задържането под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от 2 месеца.