Голяма част от учебната документация в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се води непрецизно, некоректно, допуснати са редица технически грешки, поправки на заглавия на дисциплини, грешки в хорариума, както в ECTS кредитите по отделните дисциплини.

Това са част от констатациите от извършена проверка на МОН в университета, разпоредена от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков.

Повод за това са сигнали за неправомерно нанесени оценки на студенти без да са положени изпити, съобщават от Министерството на образованието.

От проверените главни книги на специалностите „История“, „История и археология“ и „Архивистика и информационна сигурност“ – на случаен принцип, от випуск 2015 г. до випуск 2020 г., комисията установи 58 случая на нарушение на изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

В допълнение към посочените по-горе нарушения липсват изпитни протоколи, но от тях са били нанасяни оценки в главните книги.

В други случаи липсват номера и дати на изпитни протоколи, както и оценки по определени дисциплини. Има коригирани текстове с коректор, неподписани оценки и невписани оценки в главната книга при издадени дипломи.

От проверените главни книги по специалността „Право“ с всички студенти–редовно обучение, записани от 2015 г. до 2018 г., комисията установи 80 случая на нарушение на Закона за висшето образование и на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“.

Сред нарушенията са обучение в съкратени срокове, преместване от друго висше училище от друга специалност, неспазване на продължителността на обучението, неспазване на хорариума по задължителните дисциплини, както и признаване на изпити от една образователно-квалификационна степен в друга.

Установено е, че липсват 4 протокола от проведени изпити, а в други протоколи има вписани оценки без подпис или невписани такива в главната книга. 

В главната книга има вписани оценки по дисциплините, които са водени от един преподавател, но са подписани от друг човек, както и други нарушения.

От ректора е изискано писмено становище за всеки от установените случаи на вписани в главната книга оценки, за които липсват изпитни протоколи, в това число да посочи кои са лицата, които са ги вписали. Той трябва да изиска и писмени обяснения от отговорните членове на академичния състав и на административния персонал за всички неподписани оценки в изпитните протоколи и в главните книги и да приведе документацията в съответствие с изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Ректорът трябва да представи на МОН образци на изпитни протоколи и главна книга по изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Направена е препоръка да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 58а от Закона за висшето образование, според който академичния състав или останалия персонал на висшето училище подлежи на дисциплинарно уволнение, ако умишлено извърши някое от следните нарушения - постави изпитна оценка без да е проведен изпит; изпита и постави оценка на лице, което няма право да се яви при него; издаде документ, който невярно отразява завършени етапи в обучението на студент, докторант и специализант.

При необходимост констатираните факти и обстоятелства ще бъдат предоставени и за целите на проверката на Прокуратурата на Република България, която е в ход във висшето училище. 

В своя позиция от Югозападния университет „Неофит Рилски“ посочват в своя сайт, че висшето училище все още не е получило официален доклад от Министерството на образованието и науката за резултатите от проверката.

„След получаване на официалния доклад, университетът ще предостави становище до медиите“, допълват от ЮЗУ.