Върховна административна прокуратура (ВАП) възложи мащабна проверка за безопасна експлоатация и технически надзор на всички кабинкови и открити въжени линии в страната.

Проверката е възложена на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН), тя е и за спазване на нормативните актове по устройство на територията. Резултатите показват голям брой проблемни съоръжения.

Проверени са 120 броя линии, като проверките продължават. 

При 71 от съоръженията не са установени нарушения, а за 49 от тях няма данни за издадени строителни книжа и за въвеждане в експлоатация. 

Без документи за въвеждане в експлоатация, както и без  данни за издадени разрешения за строеж, са 43 лифта и въжени линии. Липсват данни за техническото състояние на 14 обекта. Четири от тях са в лошо техническо състояние, но те не се експлоатират. 

Установено е незаконно строителство на строеж - Клуб „Руска баня“, изграден на начална станция на въжена линия Кабинков лифт „Княжево-Копитото, в Природен парк „Витоша“. 

Най-често повтарящи се нарушения на строителните правила и норми са във „Витоша“ –13 съоръжения; „Белица“ – 7 съоръжения; „Мальовица“ – 5 съоръжения. 

Констатирани са и нарушения на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии. 

Най-често повтарящите се такива нарушения има във „Витоша“ – 10 и „Боровец“ - 4.

Съставени са 4 акта за административни нарушения и са наложени 93 принудителни административни мерки. Всички те са в региона на Западна Централна България. 

Изпратено е предписание до началниците на РДНСК и до кметовете на съответните общини (райони) да предприемат административни и административно-наказателни мерки във връзка с констатираните нарушения.

ВАП сезира ДНСК и ДАМТН да предприемат и последващи мерки за преустановяване на нарушенията. 

Компетентните органи трябва да обмислят и възможността за спиране от експлоатация и премахване на строежите, за които няма строителни книжа или не са безопасни.