Проверката на Върховната административна прокуратура (ВАП) относно качеството на водата в село Брестовица, област Пловдив, е приключена, съобщиха от прокуратурата.

Забраната за ползване на водата за пиене и приготвяне на храна не е отменена, защото още не е постигнато трайно решение на проблема, с което да се гарантира липсата на риск за здравето на хората.

На 20 юли министрите на здравеопазването и регионалното развитие са уведомили ВАП за анализ и доклад за качеството на водата, изготвени от екип от научни специалисти от БАН, Минно-геоложкия университет и ВиК експерти, които доказват недвусмислено, че причина за наличието на манган във водата е МВЕЦ "Кадиево".

За нуждите на работата на електроцентралата в близост до съществуващите тръбни кладенци е била изградена преградна стена в терасата на р. Въча. Част от територията се е заблатявала и в тръбните кладенци се появява манган, пише в съобщението на ВАП.

От МРРБ е била инициирана проверка на МВЕЦ "Кадиево". Ситуацията е била усложнена и от натрупаните манганови отлагания по водопреносната и разпределителна мрежа на селото, които при отстраняване на аварии и други дейности по мрежата се освобождават и са генератор на вторично замърсяване на водата.

На „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Пловдив, е възложено да подготви подробен устройствен план и идеен проект за изграждане на нова водоснабдителна система, цялостна реконструкция и подмяна на съществуващата водоснабдителна мрежа.

В проекта трябва да се определи нивото на засегнатост от натрупване и отлагания на манган по водоснабдителната система; нейното техническо и експлоатационно състояние; трасетата и местоположението на новата инфраструктура и съоръженията, посочват от прокуратурата.

Предвиждането е тези мерки да се извършат за период, не по-дълъг от 36 месеца - това е максималният срок, който според членовете на специализирана експертна комисия гарантира чистотата на водата от дублираните сондажи.

Допълнително са монтирани повече от 20 бр. пожарни хидранти за отвеждане на вторично замърсената питейна вода, а за ограничаване на подаването на вода с наднормено съдържание на манган, е изграден филтър на довеждащия водопровод за ПС „Брестовица 3“ и водоемите. 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството декларира, че ситуацията се следи и на място.

От своя страна министърът на здравеопазването уведомява ВАП, че от РЗИ-Пловдив са извършвани анализи на питейната вода от пунктове на крана при крайния потребител в селото, които не показват отклонения в качеството на водата с изключение на една проба от месец март по показател манган.