Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) предприема мерки за контрол на мароканските скакалци в област Благоевград след издадена на министърът на земеделието и храните за обявяване на каламитет от марокански скакалец за същата област от 21 юни 2024 г.

В област Благоевград до 21 юни засегнатите от мароканския скакалец площи са около 15 000 дка – ливади, пасища и пустеещи земи, на територията на община Сандански землищата на селата Любовка, Ладарево и Джигурово и община Петрич землищата на селата Марикостиново и Генерал Тодоров.

Няма засегнати площи със земеделски култури.

Периодът за прилагане на мерките за ликвидиране на проблема с мароканския скакалец е до 15 юли.

За контрол на популацията ще се използват разрешените продукти за растителна защита.

Третирането на засегнатите площи ще се извършва с авиационна техника при спазване на всички необходими мерки за защита здравето на хора, животни, в т.ч. пчели и водни организми.

БАБХ уведомява, че засегнатите от скакалеца площи в следващите дни ще бъдат облетени с вертолет.   При благоприятни метеорологични условия в идните дни ще започне третиране на площите с продукт за растителна защита.

Мароканският скакалец (Dociostaurus maroccanus) има космополитно разпространение и у нас се среща навсякъде.

Намира благоприятни условия за снасяне на яйцата си и за развитие върху целинни и пустеещи земи, ливади, пасища и др.

При висока плътност е способен да унищожи растителността на големи площи. Понякога прелита до 50 км. дневно.  Скакалците се движат на ята, които на дължина и широчина могат да достигнат няколко километра.

Снимка: БАБХ

През около десетгодишен период неприятелят се намножава във висока численост и има потенциал да причинява огромни щети по почти всички растения,  като предпочита тревистата растителност – житни, едногодишни и многогодишни бобови, зеленчукови, овощни, лозя, технически култури, ливадни треви, горските насаждения и др.

При масовото намножаване на скакалеца през 2014 г. са засегнати  три области - Кърджали, Хасково и Благоевград.