Правителството реши да даде концесия за добив на строителни материали - пясъци и чакъл, от находище "Пладнището" на фирмата "МЛ-Консулт-2009" ЕООД, съобщи пресслужбата на кабинета.

Срокът на концесията е за 25 години и дружеството ще вложи над 200 000 лв. за обезпечаване на добивната дейност и необходимите предпроизводствени инвестиции. Очаква се концесионните плащания да надхвърлят 495 000 лв. за целия период на договора.

Концесия за добив на скалнооблицовъчни материали от находище "Кошарите", участък "Запад", беше предоставена на "Токсан" ООД. Кариерата се намира в землището на с. Върбешница, община Мездра. Планираните инвестиции за 35-годишния срок на концесията са 596 000 лева. Очаква се постъпленията от концесионни плащания да достигнат близо 2,3 млн. лв.

Съгласно Закона за подземните богатства, половината от концесионните плащания (без ДДС) се превеждат по бюджетите на съответната община.

Правителството даде съгласието си концесионният договор за добив на строителни материали от находище "Рудината" (участък "Ремо") да бъде продължен с "Холсим кариерни материали Рудината" АД. Дружеството е правоприемник на концесионера "Ремонтстрой НД" ООД, с който е сключен договорът през декември 2015 година. Находището е разположено в землището на кв. Сеславци, Столична община.

С 10 години да бъде удължен концесионният договор, сключен през 1999 г., за добив на подземни богатства от находище "Вятово" (участъци IV, V и VII), реши правителството, като прие исканата от концесионера "Каолин" АД промяна.

Искането е мотивирано с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Със 135 дни се удължава срокът за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположен в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Договорът е в сила от септември 2012 година. Удължаването на разрешението с четири месеца и половина е по искане на титуляра. До момента не е констатирано неизпълнение на договорни задължения.