Назначените проверки констатираха нарушения относно спазването на финансовата дисциплина в дружества към МО. Това каза военният министър Георги Панайотов в НС.

Панайотов заяви, че от 12 май 2021 година досега са назначени проверки в: Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”, в ИА „Военни клубове и военно почивно дело”, в „Терем холдинг ЕАД“ в „Тереме Флотски арсенал Варна“.

„Проверките констатираха нарушения относно спазването на финансовата дисциплина, неспазване на изискванията на Закона за обществените поръчки, неефективен контрол по отношение на изпълнението на сключените договори за строителство. В повечето от търговските дружества липсваха контрольори съгласно чл. 144 на търговския закон”, каза той.

„Проверката в ГД „Инфраструктура на отбраната“ приключи с констатации, че 80% от всички обществени поръчки в областта на инфраструктурните проекти през 2020 г. са сключени без проучване на пазара и с директно възлагане на определени изпълнители. Договорите, свързани с инфраструктурата за придобиване на новите изтребители F-16, са сключени като договори за инженеринг, включващ двуфазно проектиране, разработване на идеен и работен проект, след което се възлагат строително-монтажните работи. В договорите не е предвиден краен срок, в който следва да са готови проектите, включващ срока за одобрение от страна на възложителя. В тази връзка все още не е приключил първият етап на проектирането. Т.е. по повечето договори няма одобрен идеен проект все още. Това налага заключението, че е на лице закъснението от 7-8 месеца. 95% от сключените договори, що се касае инфраструктурата по придобиване на F-16, са разплатени авансово. Преведени са 184 милиона лева. Макар формално да не е нарушен законът на обществените поръчки, резултатите са негативни и са на лице индикатори за корупция“, каза Панайотов.

Проверката във „Военни клубове и военно почивно дело” 

Относно проверката във „Военни клубове и военно почивно дело” той заяви, че за втора поредна година е констатирано, че текат ремонти във военно-почивните бази в Созопол и Несебър.

„Те са разплатени авансово и при условие, че въпреки липсата на необходимото качество няма възможност за връщане на парите. Това довежда до намалена леглова база, включително на връщане на пари по вече закупени карти за почивки от военнослужещите и техните семейства. В момента се извършват довършителни дейности със сили и средства на хората по поддръжката на базата, т.е. на служители на МО. Възложителят, изпълнителната агенция, не е възлагал инвеститорски контрол на обектите. Също така служители на отдел „Управление на държавната собственост“ не са осъществявали своевременен  контрол върху текущото изпълнение на строително-монтажните работи съгласно техническото приложение“, каза още министърът на отбраната.

Той добави, че не са спазвани нормативни срокове за публикуване на нормативни документи , констатирани са случаи на разделяне на обществената поръчка на части, с което се налага ред за възлагане на по-ниски стойности.

При „Терем холдинг ЕАД“ – разходите нарушават приходите

"Проверката приключи с констатации, че съветът на директорите не е приемал правила за своята работа. Не е установено и разглеждането на нова бизнес програма, по която да се отчитат резултатите от дейността на дружеството. На лице е трайна тенденция дъщерните дружества на „Терем“ да отчитат загуба от дейността си , както и че разходите нарушават приходите от дейността. Сключените договори не гарантират обезпечаване на производствената дейност на дъщерните дружества за по-дългосрочен период от време. Всичко това налага нуждата от дофинансиране на дейността на дъщерните дружества в размер 7 милиона 789 хиляди лева. „Терем холдинг ЕАД“ е предоставило на дъщерните си дружества вътрешни заеми заедно с лихвите в размер 41 млн. 664 хиляди лева. Това са пари, които на практика никога няма да бъдат върнати“, каза още военният министър.

Той заяви и че се чака окончателен доклад и може да има дисциплинарни наказания.   

„Гл. директор на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” е освободен от длъжността и в момента дисциплинарния съвет към министъра на обраната установява виновни лица и тяхната степен на виновност. След изготвянето на окончателен доклад ще бъдат наложени съответни дисциплинарни наказания“, обясни Панайотов.

В "Терем холдинг" е назначен временен съвет на директорите, вписването на който  блокирано посредством постоянни процедурни трикове от страна на старото ръководство, допълни той.