Тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата на Камарата на архитектите в България (КАБ) и остави в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което е потвърдено решението на министъра на здравеопазването за откриване на процедура за избор на проектант и строител на Национална многопрофилна детска болница, съобщиха от съда.

Проектът беше атакуван от архитектите с мотива, че се базира на недовършен строеж от преди десетилетия, чието състояние не е сигурно, че позволява безопасно изграждане на нов обект, а имаше и критики към заложеното разпределение – доколко то отговаря на нуждите на съвременно лечебно заведение.

„През февруари 2019 г. възложителят е извършил обследване на конструкцията, като заключението е, че строежът може да бъде довършен, след извършване на строително-възстановителни дейности. Съгласно препоръките на извършената конструктивна експертиза, е предвидено да се възстанови целостта на сечението на стоманобетоновите елементи и да се извърши усилване на подовите конструкции и стоманобетонови шайби”, пишат от ВАС във връзка с критиките на архитектите.

Върховните съдии не приемат твърденията и аргументите на КАБ, че липсата на разделяне на поръчката на обособени позиции - обособена позиция за проектирането и обособена позиция за строителството, ограничава конкуренцията и не допуска до самостоятелно участие в процедурата проектантите. Разделянето на поръчката на обособени позиции е въпрос на целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол, пишат от ВАС.

Според съдиите „цялостната организация на работния процес и качественото изпълнение на поръчката обуславя нуждата дейностите по проектиране, изпълнение на строителството и упражняването на авторския надзор да се изпълнят от един изпълнител”, защото иначе „би се стигнало до необходимост от сложен процес на координация” с риск за навременното и качествено изпълнение.

Решението е окончателно.