Правителството прие допълнения в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на детските играчки. С тях се ограничава използването на веществото анилин до 30 мг/кг в бои за рисуване с пръсти и в текстилни и кожени материали за детски играчки.

Целта на рестрикцията е превенция и предотвратяване на възможно негативно въздействие от остатъчни количества от веществото, които могат да се съдържат в материалите, предназначени за детски играчки.

Анилинът е класифициран като канцерогенно вещество от втора категория и мутагенно вещество. До момента беше разрешено използването му в детски играчки в концентрации, равни на или по-малки от 10 000 мг/кг.

Целта на ограниченията е да се осигури максимално висока степен на защита на децата. Изменението е част от задълженията на България за отразяване на промените в действащото европейско законодателство.