Промените в Закона за съдебната власт, с които се закриват специализираните съд и прокуратура, са обнародвани в публикувания днес бой на „Държавен вестник“, предаде БТА.

 Промените влизат в сила три месеца след обнародването им, а част от тях – веднага след публикуването им в „Държавен вестник“.

Какво се случи?

На 14 април Народното събрание, след близо десет часа дебати, прие на второ четене промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), внесени от Министерския съвет.

На следващия ден, пред прокурорите, следователите и съдебните служители от Специализираната прокуратура, главният прокурор Иван Гешев съобщи, че предвид противоконституционността на приетите промени в ЗСВ, предстои да бъде сезиран Конституционния съд.

На 20 април президентът Румен Радев подписа указ, с който постановява промените да се обнародват в "Държавен вестник", а министърът на правосъдието Надежда Йорданова го подписа.

Какво се променя?

Измененията предвиждат Софийският градски съд (СГС) да стане правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Специализирания наказателен съд, а Софийският апелативен съд - на Апелативния специализиран наказателен съд.

На Софийския градски съд, като първа инстанция, са подсъдни делата за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет, от членове на Министерския съвет, както и делата за престъпления против републиката. От компетентността на СГС ще бъдат още делата на Европейската прокуратура.

Неприключилите до влизането в сила на промените досъдебни производства и преписки в Специализираната прокуратура се изпращат на съответните прокуратури по компетентност в седемдневен срок от влизането в сила на промените в ЗСВ.

Първоинстанционните наказателни дела пред Специализирания наказателен съд, по които до влизането в сила на този закон не е проведено разпоредително заседание, се изпращат по подсъдност на съответните съдилища в седемдневен срок от влизането в сила на измененията.

Къде отиват магистратите?

В 14-дневен срок от обнародването на измененията магистратите могат да подадат заявление до съдийската или прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), в което да заявят своето желание да бъдат възстановени на длъжността, която са заемали преди назначаването си в специализираните съд или прокуратура.

В 30-дневен срок от изтичането на предходния срок съдийската колегия на ВСС приема решение за разкриване на длъжности на съдии в съдилища, съответни на закриваните в Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд, при отчитане степента на натовареност на съответния съд. Същото се отнася и за Прокурорската колегия.