До 2075 година населението на страната ще намалее до 4 971 948 души. 25,5% от тях ще бъдат на 65 и повече навършени години, а коефициентът на възрастова зависимост ще е 69,1. Това означава, че на 100 лица от населението в активна възраст ще се падат 69 лица в зависимите възрасти - под 15 и над 64 години.

Това се посочва в демографската прогноза на националната статистика, разработена до 2090 година.

Днес Националния статистическият институт публикува актуализирана прогноза за населението до 2090 година. Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват, при условие че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията, посочват от НСИ.  Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период.

Прогнозата е разработена до 2090 г., като са ползвани данни за броя на населението, броя на живородените и починалите, броя на заселените и изселените. Населението е разпределено по пол и възраст за всяка година от периода. Използват се три различни сценария за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Другите два сценария са разработени при хипотезите, че демографското развитие ще протича при благоприятни и съответно при неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.

В първия случай населението на България до 2090 г. ще е 5 100 943 души, от които мъжете ще са 2 567 088, а жените 2 533 855. А при втория сценарий - 4 790 139 души, от които мъжете ще са 2 380 676, а жените 2 409 463.