През изминалата седмица е установена незаконна сеч в местността Офелиите на Витоша. Отсечени са дървета от защитения и критично застрашен вид у нас петтичинкова върба, както и от смърч, бреза, ива и трепетлика, съобщиха в социалните мрежи от парк „Витоша“.

„Индивидите от петтичинкова върба са на приблизителна възраст 25 години - резултат от първите успешни опити на Дирекцията на Парка за подпомагане на върбата. Петтичинковата върба (Salix pentandra) е включена в Червената книга с категория “критично застрашен”и в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие. Видът е терциерен реликт“, уточняват от парка.

Освен този случай, от началото на 2023 г. е установена и сеч на дървета без издадено позволително и без поставена контролна горска марка. През април в землището на село Мърчаево, след подаден писмен сигнал от гражданин, се констатира, че са отсечени общо пет дървета от габър, бук и дъб, коментираха от дирекцията на парка, предава БТА.