От страна на Министерство на земеделието, храните и горите няма забавяне при издаването на документи относно процедурата по внесеното искане от „Топлофикация Перник“ за промяна на предназначението на земеделска земя за ново хвостохранилище на територията на Община Перник.

Това съобщиха от ведомството във връзка с казаното от Любомир Спасов, изпълнителен директор на ТЕЦ „Република“, в ефира на bTV, че институциите бавят издаването на документи за изграждането на проекта.

"Година и няколко месеца документите стояха в РИОСВ-Перник. Говорим от ноември 2016 г. до февруари 2018 г. След това от януари 2019 г. до ден днешен документите са в Министерството на земеделието, което трябва да вземе решение за преотреждането на няколко декара земеделска земя в земя за промишлени цели. Това нещо все още не се е случило", обясни в „Тази сутрин“ Спасов.

„В края на 2018 г. е входирано писмо от ТЕЦ „Перник“ в МЗХГ. Същото не е разгледано, тъй като по направеното предложение за промяна на предназначението на земеделска земя е имало възражение от Сдружение „Съседите-искаме законност“. Възражението е изпратено до МЗХГ и до ВАС, в резултат на което съдът е образувал административно дело“, обясниха от ведомството.

„На 13 януари е входирано отново предложението от "Топлофикация", а седем дни по-късно преписката е върната за доокомлектоване. На 29 януари 2020 г. от дружеството отново са входирали необходимите документи по процедурата. На 27 февруари междуведомствената Комисия за земеделските земи е разгледала предложението за промяна на предназначението на 517 993 кв.м земеделска земя. Процедурата е спряна, като е изискано становище от Община Перник относно предприемане на действия за извършване на процедури по изменение на Общия устройствен план в съответствие с одобрения подробен устройствен план. Изисканото становище е във връзка с установяване на обстоятелството, че представения подробен устройствен план, влязъл в сила на 21 септември 2018 г., не съответства на ОУП на Община Перник“, поясняват още от земеделското министерство.

С писмо от 19 март 2020 г. изпълнителният директор на „Топлофикация“ е уведомен, че процедурата може да бъде продължена след изпълнение на условието, посочват още от там.

„На 1 април тази година Община Перник е уведомила МЗХГ, че изразява положително становище за частично изменение на ОУПО, както и че е уведомила РИОСВ-Перник за определяне на процедурите по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. На предстоящо заседание на междуведомствената Комисия за земеделските земи, насрочено за месец май, преписката на „Топлофикация“ ще бъде включена в дневния ред за разглеждане“, поясняват от ведомството.