Министерството на околната среда и водите е установило незаконно отклонение от Владайския канал, съобщават от ведомството и допълват, че в проверката е участвал ресорният министър Емил Димитров. 

До инспекцията се е стигнало след писмо от Областния управител на Перник, в което е отправено искане от кмета на с. Владая за осигуряване на санитарен екологичен минимум на река Владайска, след водовземно съоръжение, изградено на реката. 

Нормативният екологичен минимум на реката е в размер на 20 л./сек. Инспекторите са установили, че в посока язовир „Студена“ по Владайски канал са насочени около 160 л./сек. общо от трите водохващания. В същото време справката за състоянието на яз. „Студена“ от 9 септември показва приток от 61 л./сек., или приблизително 100 л./сек. се губят от Владайски канал до яз. „Студена“. 

Снимка: МОСВ

„Установени са няколко незаконни водовземания, в това число отклонения за Пречиствателна станция за питейни води – Рударци и отклонение за кв. Кало на с. Рударци и други отклонения с неустановени ползватели, които нямат издадени разрешителни по реда на Закона за водите, както и подадени заявления за такива“, уточняват от МОСВ. 

За незаконните отклонения ще бъдат уведомени областният управител на Перник и Прокуратурата.