Професор и университетски преподавател получил две научни титли с плагиатство, сочи проверка на Комисията по академична етика (КАЕ) към Министерството на образованието и науката (МОН).

Това е Венелин Терзиев, за когото през юли 2021 г. министър Николай Денков възлага проверка на дисертациите му. Сигналът, по който МОН започва проверката, е срещу четирима докторанти, чийто научен ръководител е Терзиев. Сред тях е и бившият служебен министър на икономиката Даниела Везиева.

След проверката, нарушаване на авторски права е открито в дисертациите на Венелин Терзиев за придобиването на научните степени "доктор" и "доктор на науките" в професионалното направление "Икономика".

В първия случай е установена висока степен на плагиатство (22,2%) в научен труд на тема "Въздействие на активни политики и програми върху пазара на труда", защитен във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" през 2014 г. Сред установените нарушения са некоректни цитирания, излагане на данни с неуточнен произход, съвпадение на текстове с публикации на други автори. 

При втората проверка е установено плагиатство при придобиването на научната степен "доктор на науките" през 2015 г. С дисертацията "Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики" Венелин Терзиев става т.нар. голям доктор в професионалното направление "Икономика" в Стопанската академия "Димитър А. Ценов" в Свищов. Плагиатствани са 231 страници от общо 374, което е 61,8% от научния труд. Отново има неточни и подвеждащи цитирания.

Комисията по академична етика е проверила и научен труд, защитен в Националния военен университет "Васил Левски" (НВУ) през 2014 г., както и публикации за заемане на професорска длъжност, но не е установено плагиатство.