Университетите да обучават студенти съвместно, както и да бъде въведен статут на т.нар. „проектни“ докторанти, предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, публикуван за обществено обсъждане.

По този начин министерството на образованието и науката (МОН) насърчава сътрудничеството между висшите училища чрез създаване на мултидисциплинарни специалности. Студенти, записани в тях, ще изучават отделните дисциплини в различни университети. Висшите училища ще използват общи ресурси и академичен капацитет.

Законопроектът урежда условията и реда, при които университетите ще сключват споразумения за съвместно обучение. Специалностите са в професионални направления, за които всяко висше училища има акредитация, съответстваща на неговата част от съвместното обучение.

Условията за приема, периодите на обучение, разпределението на средствата за издръжка и издаването на дипломите ще се уточняват в споразумение, посочено в проекта на закон.

Приемът ще се осъществява в рамките на утвърдените места на координиращото висше училище. Университетите ще могат да издават съвместни дипломи за завършена образователно-квалификационна степен.

С друга промяна се дава възможност образователна и научна степен „доктор“ да се придобива чрез работа по научноизследователски проект. Докторантите трябва да се обучават в продължение на поне три години в редовна форма с договор между висшето училище или научната организация и ръководителя на проекта. В същото време те ще получават заплащане според извършената от тях работа и условията на договора. То може да е в пъти над сегашната докторантска стипендия от 500 лв.

„Проектните“ докторанти ще се приемат след обявяване на конкурс по всяко време на годината извън утвърдените от Министерския съвет бройки за съответната година.