Министърът на образованието Красимир Вълчев е предложил на Министерския съвет да приеме Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционно обучение във висшите училище. Проектът е публикуван за обществено обсъждане, съобщава БТА.

Според просветния министър пандемията от COVID-19 и съвременните тенденции в областта на дигиталните технологии налагат необходимостта от осъвременяване на нормативната рамка за провеждане на дистанционна форма на обучение. 

Проектът предвижда оценяване на дистанционната форма на обучение на два етапа – на равнището висше училище и възможностите за провеждане на дистанционно обучение по конкретно професионално направление или специалност. С наредбата се уреждат държавните изисквания за организиране на дистанционната форма на обучение във висшите училища в България. 

Предвижда се, освен за придобиване на степен на висше образование, висшите училища да могат да организират дистанционна форма на обучение и за повишаване на квалификацията на специалисти, както и за продължаващо и допълнително обучение по професионално направление, специалност от регулираните професии или по професионално направление. 

Регламентира се и възможността за дистанционно провеждане на семестриални и държавни изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи. Висшите училища следва да осъществяват дистанционна форма на обучение на базата на съответна среда за дистанционно обучение. 

Висшите училища ще трябва да направят и няколко нововъведения: 

  • вътрешни правила за организация и развитие на електронното обучение;
  • научно-преподавателски, административен и технически състав с компетентности в областта на дистанционното и електронното обучение;
  • стандарти и процедури за проектиране, създаване и лицензиране на електронни учебни дейности и ресурси;
  • хранилище на електронни учебни курсове, дейности и ресурси, включително на електронни тестови единици и тестове;
  • системи за управление на електронно базирани оценявания и финални изпитвания с установяване на опити за плагиатство и със съхраняване на изпитни данни и студентски работи в електронен архив поне за 5 години;
  • система за идентификация на студентите и контрол на съответните;
  • софтуерни платформи за дистанционно обучение с възможности за синхронно и асинхронно обучение и отдалечен оторизиран постоянен достъп на обучавани, преподаватели и администратори.

Регламентира се изискване висшите училища да изграждат, поддържат и развиват своя информационна инфраструктура с цел създаване, съхраняване, използване и разпространяване на информационни и образователни продукти - резултати от дейността на съответната институция.