Министърът на правосъдието Надежда Йорданова е изпратила писмо до КПКОНПИ, с което отказва да се яви в отговор на покана от ведомството за „вземане на обяснения от граждани“. Тя аргументира решението си с това, че „не е налице законно-обоснована причина за това“, съобщават от министерството на правосъдието.

„Министърът на правосъдието в рамките на своите правомощия взаимодейства с всички органи в рамките на закона, сезира и съдейства на същите, когато са налице законово-предвидените основания за това“, пише в отговора си министър Йорданова.

„Мотив за призоваването ми е позоваване на нормата на чл.41 от Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ. Предвид обстоятелството, че същата се съдържа в подзаконов нормативен акт, с който се предвиждат процесуални властнически правомощия на органите, по смисъла на чл.16, ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, за призоваване в служебни помещения, то тя се явява нищожна и не следва да породи правно действие. Делегацията на чл.23 от ЗПКОНПИ не включва и обективно не може да включва първично регулиране на правни отношения, чиито адресати са трети лица, различни от работниците и служителите на КПКОНПИ, поради което е незаконосъобразна", се изяснява в писмото на правосъдния министър.

Антикорупционната комисия изпрати по-късно официален отговор на писмото на министър Йорданова, в който заявява, че съгласно „чл. 26 ал. 1 от ЗПКОНПИ, както и на 104 ал. 1 т. 5 от този закон, с уточнението, че независимо от временното й качество на министър на правосъдието, тя е продължава да е гражданин /физическо лице/“.