Комисията за енергийно и водно регулиране е утвърдила на  закрито заседание цена на природния газ от 1 октомври 2020 г. в размер на 24,72 лв./MWh, съобщават от пресцентъра на регулатора. За предходния месец - септември 2020 г., утвърдената цена на природния газ беше в размер на 22.46 лв./MWh. 

Независимо от увеличението на цената на природния газ, цената на електрическата и на топлинната енергия остават непроменени, съобщава КЕВР.

В приетото от  Комисията решение е отчетена предложената на 1 октомври от "Булгаргаз" ЕАД актуализирана цена на природния газ, в която е отразена постъпилата информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове към 30 септември 2020 г.

В утвърдената цена на природния газ от 24,72 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. 

В утвърдената стойност на природния газ от 1 октомври 2020 г. в размер на 24,72 лв./MWh не са включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).