Обективният анализ на наличните данни и нормативните разпоредби към момента не дават необходимите основания за преразглеждане на цените на топлинната и на електрическата енергия, утвърдени за регулаторния период от 1 юли до 30 юни 2021 г.

Това се казва в писмо на председателя на КЕВР Иван Иванов до омбудсмана Диана Ковачева в отговор на нейното становище за преразглеждане на цените за топлинна енергия в горопосочения период.

Към настоящия момент отчетните данни показват, че средното отклонение между определената прогнозна цена на природния газ за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. спрямо постигнатата цена за същото шестмесечие възлиза на 12%.

Дори при ревизиране на прогнозните цени на природния газ за първото и второто тримесечие на 2021 г. с актуалните стойности на фючърсите газ на Европейската енергийна борса, актуалния курс на щатския долар и цените на петролните деривати - мазут и газьол, отклонението е отново около 12%, тоест под минималния изискуем праг от 15%, се посочва в писмото до омбудсмана.

КЕВР счита за неправилни изчисленията на някои граждански организации и за некоректни направените въз основа на тях твърдения, че от 1 юли 2020 г. досега „Топлофикация София“ е надвзела от клиентите си сума от порядъка на 14 млн. лв. в резултат на постигнатите по-ниски цени на природния газ.

Въпросните изчисления не са съобразени с текста на разпоредбите, дефиниращи понятието „съществено изменение“, тъй като се основават на сравнение между постигната цена през третото и четвъртото тримесечие на 2020 г. със средната прогнозна цена за целия регулаторен период, вместо с прогнозната цена за същото шестмесечие, се казва в писмото.

Комисията отбелязва, че при сравнение на прогнозираната цена на природния газ за тези две тримесечия на 2020 г. с отчетената цена за същия период е видно, че отклонението е в размер на около 12%, тоест надвзетата сума възлиза на 7,7 млн. лв. 

В писмото си председателят на регулатора пише, че в ценообразуването на топлинната и електрическата енергия включва и други компоненти освен цената на природния газ, като не се включват всички ценообразуващи елементи като и разходи за закупуване на CO2 квоти, за заплати и осигуровки на персонала и др.

От регулатора заявяват, че са неоснователни и тенденциозни твърденията, че през заплащаните цени клиентите кредитират „Топлофикация София“ за разходите за природен газ, тъй като по аналогичен начин може да се твърди, че и доставчикът кредитира клиентите си за направените по-високи разходи за квоти въглеродни емисии.