Полина Кавръкова опроверга квалификациите за назначаването и работата си във Финансово разузнаване на ДАНС, часове след като председателят на вътрешната комисия в парламента ген. Атанас Атанасов я нарече „калинка” в „Тази сутрин” по bTV.

„Това е една „калинка” долетяла от далечна Добружда, чийто способности са свързани с други неща, не с финансови умения. Това е човек от кадровата банка на сараите, минал по особен път, за да стигне до тази позиция. Не ми е удобно да ги коментирам”, каза той.

Назначена в годината, когато балонът КТБ започва да се надува, и освободена тихомълком на 30 май 2014 г., 37-годишната счетоводителка от Добрич Полина Кавръкова без никаква публичност е сменена от ключовата позиция, две седмици преди банката да бъде атакувана от медийната група, свързана с Делян Пеевски и да рухне на 12 юни.

Публикуваме опровержението на Полина Кавръкова без редакторска намеса:

Уважаеми дами и господа,

По повод изнесената информация в сутрешния блок на БТВ от 28.11.14г., заявявам категорично, че освен моите имена, които бяха вярно представени, останалата информация е категорично  невярна, непълна и набеждаваща, с манипулативни внушения и неистини.

Считам, че е редно да ми бъде дадено право на отговор относно сложените ми „етикети” от журналиста Г-н Стоян Георгиев  и от госта в БТВ – Г-н Атанас Атанасов. Същите не познават нито мен, нито работата ми и направиха квалификации, които уронват престижа, професионалната квалификация и достойнството ми.

1. Относно образователния ми ценз считам, че е редно да се вземе предвид, че имам две завършени висши образования – през 1996г. в Икономически Университет Варна – магистър по „Счетоводство и контрол” с положен държавен изпит с отличен 6  и през 2011г.- магистър по „Право” в СУ ”Черноризец Храбър” – гр.Варна, а към момента ми предстои защита на дисертационен труд на тема „Изпиране на пари в небанковия сектор- механизми, диагностика, превантивни мерки”, след което ще придобия научна степен „Доктор”;

2. Относно професионалния ми опит е редно да бяха проверили, че към момента притежавам 19 години професионален трудов стаж, по време на който съм работила в одиторско предприятие, в счетоводна кантора, била съм синдик на над 12 предприятия, неосъждана съм и срещу мен никога не са се водили както разследвания, така и не съм била страна по наказателни дела от частен и от общ характер;

3. Относно работата ми в ДАНС : беше оповестено и внушено, че съм назначена като директор на Финансово разузнаване без да са налице основанията за това, което категорично не отговаря на истината, а именно фактическата обстановка е следната - назначена съм на 17.02.2011г. като началник на отдел в дирекция „Финансово разузнаване”, ДАНС; от месец септември 2011г.  съм назначена за заместник-директор на същата дирекция, каквато бях до 03.01.2012г. По това време директор на Финансово разузнаване беше Г-н Васил Киров. Аз бях назначена като директор на дирекция „Финансово разузнаване”, ДАНС на дата 04,01,2012г. и изпълнявах съвестно и съгласно нормативната уредба задълженията си до 30.05.2014г., когато бях освободена от заеманата длъжност;

4. Относно качеството, ефективността и резултатите от дейността на дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС, за времето когато аз съм отговаряла за нея, считам, че беше редно Вашите журналист и гост да се подготвят предварително, като поне се запознаят с оповестените публично на сайта на ДАНС  доклади /отчети/ за работата на дирекцията, публикувани по години – за 2011;2012 и 2013г./ за улеснение моля вижте прикачения линк : http://www.dans.bg/bg/msip-091209-menu-bul/fidannualreports30052012-mitem-bul

5. Оценката за професионализма и резултатите от работата ми е дадена от Комитета Монивал към Съвета на Европа с Четвърти оценителен доклад по отношение на постигнатия напредък от България във връзка с имплементиране на стандартите на FATF /наднационален комитет, който се занимава с изработване на стандарти по отношение на мерките за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм и с оценка на тяхното прилагане/, който е приет на 42-ро пленарно заседание на комитета и е публикуван на страницата на Комитета Монивал ( www.coe.int/moneyval).
Видно от доклада буквално, което е и част от публикувания на сайта на ДАНС доклад на дирекция Финансово разузнаване за 2013г. е, че „подготовката и защитата на оценителния доклад продължи над една година и шест месеца .... Оценката на дейността на финансово – разузнавателните звена се дава в Препоръка 26. В описателната част на тази препоръка се посочва, че САД „Финансово разузнаване” – ДАНС  е напълно съответстваща  на техническия стандарт и ефективно  изпълнява своите функции. Посочено е още, че за оценявания период има значително подобрение в ролята на българската финансово – разузнавателна служба по отношение на добавената стойност, която има нейната дейност при постановените присъди за изпиране на пари. Оценката на Комитета Монивал е още, че служителите, работещи  в българското финансово – разузнавателно звено, са експерти с висока степен на професионализъм и проактивно отношение.

6. С оглед подписаните от мен при постъпването ми в ДАНС декларации за конфиденциалност, нямам право да разисквам каквато и да било информация, касаеща служебните ми ангажименти;

7. Заявявам, че никога не съм била член на партия „Движение за права и свободи”, каквито внушения и връзки бяха опитани да ми бъдат вменени;

8. По отношение на новата ми месторабота – от началото на месец август  2014г.  на основание чл.15 от ЗДСЛ съм назначена по заместване на отсъстващ служител в КФН в управление „Осигурителен надзор”;

9. Считам, че ако не получа опровержение и извинение от г-н Атанас Атанасов, поднесено публично и по задоволителен начин, ще бъда принудена да потърся правата си по съдебен ред.  За мен е необяснима агресията, която се демонстрира и лъжите, които се изговориха спрямо мен и работата ми от г-н Атанас Атанасов пред медиите на 28.11.14г., още повече, че те не кореспондират с предходно негово изявление пред медиите от 18.11.14, отразено в редица медии, като например: https://frognews.bg/news_80537/Gen-Atanasov-Dvama-ot-DANS-sa-izgarmiali-kato-bushoni-zaradi-KTB

Настоявам да получа опровержение и извинение и от БТВ медия, тъй като считам, че в разрез с журналистическия морал и етика бяха представени неверни факти и обстоятелства за мен, които очевидно не са предварително проверени и за същите не е взето моето мнение и гледна точка, поради което намирам материала за манипулативен и тенденциозен.”