Международната рейтингова агенция Fitch Ratings (Фич) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна валута на „BBB-” и дългосрочния рейтинг в местна валута на „BBB”. Перспективата и на двата показателя е стабилна, съобщи финансовото министерство. Според агенцията това, което ограничава рейтинга на страната е са очакванията за по-бавен растеж на БВП и сравнително ниското ниво на доходите на глава от населението за категорията „BBB”.

Ръст на БВП

Според „Фич” брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ще нарасне с 1% през тази и с 1,7% през следващата година, а за прогнозата за 2015 г. е 2,3%.

Според очакванията на агенцията, бюджетният дефицит ще нарасне до 1,7% от БВП за периода 2013-2014 година. Рейтингът отразява ниското ниво на държавен дълг - 18,5% от БВП, което поставя страната на второ място по най-ниско ниво на този показател сред държавите-членки на ЕС и е много под средното от 35,6% за страните с подобен рейтинг.

Кабинетът на малцинството - подкопава стабилността

Членството на България в ЕС подпомага политическата и институционална стабилност, се посочва още в оценката. Демонстрациите и протестите срещу ниския стандарт на живот и корупцията доведоха до оставка на предишното дясноцентристко правителство и подкопават подкрепата за настоящото. Управлението в момента е технократско правителство на малцинството и това би могло да застраши политическата стабилност и да възпрепятства осъществяването на ключови реформи.

Според прогнозата на „Фич” нивото на държавния дълг ще остане под 20% в периода 2013-2015 г., като не се очакват трудности при рефинансирането му. Нетният външен дълг на страната в размер на 28% от БВП през 2012 г. е по-висок от средното за държавите от категорията “BBB”, но динамиката му се характеризира с низходящ тренд, особено във връзка с изплащането на задължения към банките-майки от страна на местната банкова система.

Банкова стабилност

Рейтинговата агенция посочи и добро управление в банковия сектор , който остава добре капитализиран. Според данните необслужваните кредити са на ниво от 16,9% към април 2013 г., но са добре обезпечени. Според данни на Евростат, задлъжнялостта на частния сектор е била в размер на 110% от БВП в края на 2011 г., което също е по-високо от средното за страните с подобен рейтинг, а междуфирмената задлъжнялост е 41% от БВП според МВФ в края на 2012 година.

Стабилната перспектива означава, че според агенцията рисковете за кредитния рейтинг на страната са добре балансирани към момента.

„Фич” посочи и рисковите фактори, които заедно или в комбинация биха могли да предизвикат преоценка.
Обвързаността с еврозоната

На първо място се поставя зависимостта на българската икономика от развитието на еврозоната по отношение на търговията и финансовия сектор. Ново влошаване на дълговата криза, което обаче не е включено в основния сценарий на прогнозата на Агенцията, би оказало влияние върху икономическата и политическа стабилност в България и от своя страна би довело до понижаване на рейтинга;

Експертите от „Фич” добавят, че ниското ниво на публичния дълг дава възможност за умерено повишение на разходите за подобряване на условията на живот. Въпреки това евентуално осезаемо влошаване на перспективите за растеж на икономиката и на фискалното управление на страната също биха довели до негативна преоценка на рейтинга;

В същото време провеждането на основните структурни реформи, които да направят по-силен и устойчив икономическия растеж на страната, би довело до положителна промяна на кредитния рейтинг в средносрочен план.

Кредитната агенция допуска, че България ще продължи да води благоразумна и предпазлива фискална политика, съобразена с действащия валутен борд. От „Фич” не очакват значителна ескалация на текущата политическа нестабилност в страната.