Парламентът прие на второ четене промените в Закона за съдебната власт, внесени от депутати от управляващото мнозинство.

Остана възможността за външно финансиране на съсловните организации на съдии, прокурори и следователи. Първоначално измененията предвиждаха източниците на финансиране да бъдат само членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове, но впоследствие тези текстове бяха оттеглени. 

От БСП поставиха въпроса какво е наложило промяната на първоначалната позиция и декларираха, че не са гласували "за" нито един текст от промените. 
От ГЕРБ посочиха, че по този законопроект е имало максимално широк дебат.

С измененията се прецизира забраната за упражняване на търговска дейност от магистратите. Съдиите, прокурорите и следователите, докато заема длъжността си, ще могат да получават възнаграждение за извършване на научна и преподавателска дейност или за упражняване на авторски права, за участие в европейски и международни програми и проекти, както и за участие в изработването на проекти на нормативни актове, възложени от НС, ВСС или органи на изпълнителната власт. 

Предвижда се възможност изборните членове на Висшия съдебен съвет и инспекторите в Инспектората към него при прекратяване на мандата им да бъдат възстановени на заеманата преди избора им или равна по степен длъжност в органите на съдебната власт. 

Измененията въвеждат отстраняване от длъжност на магистрати във всички случаи на обвинение за тежко умишлено престъпление от общ характер, като се запазват гаранциите, свързани с временния характер на такова отстраняване, както и с получаването на минимална работна заплата за срока на действието на тази мярка.

Предвижда се всички магистрати да подават декларация, в която да се разкриват техните дейности и членства, а не само за новоназначените.