Кандидатите за държавни служители ще държат тест за постъпване на работа, реши парламентът, който прие на второ четене текстове от промените в Закона за държавния служител.

Постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително ще се предхожда от конкурс, който вече ще включва централизиран етап и децентрализиран етап.

Централизираният етап на конкурса ще се организира от Института по публична администрация и ще се провежда чрез тестове за определяне нивото на общите компетентности и на основните познания, необходими за заемането на държавна служба.

Кандидатите не може да се явят на теста повече от два пъти в рамките на една година. Резултатите от успешно издържаните тестове пък ще са валидни за срок от три години от датата на обявяването им.

До участие в децентрализирания етап на конкурса ще се допускат само кандидати, които са издържали успешно теста или са с признати за валидни резултати.

Децентрализираният етап на конкурса ще се провежда от специална конкурсна комисия.

Държавен служител, който работи в администрацията и едногодишният му срок за изпитване е изтекъл, може да бъде назначен в друга администрация без провеждане на конкурс за длъжността, ако отговаря на условията за нейното заемане, записаха още депутатите.

Всички длъжности ще бъдат обявявани в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация (Mobility.Government.bg).

Назначаването ще се извършва след сключване на писмено споразумение между определения да заеме длъжността служител и органите по назначаването на двете администрации.

Орган по назначаването, който е назначил държавен служител без конкурс, когато провеждането му е задължително, ще се наказва с глоба от 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 лв.

С промените в закона е разписана и стипендиантска програма за специалности, за които има недостиг на експерти. Стипендията може да се предоставя на студенти в български или в чуждестранни висши училища, завършили трети курс на обучението, като те се задължават да работят в съответната администрация за не по-малко от три години.

С измененията се регламентира сътрудничеството със синдикалните организации и правото на стачка.

Държавните служители, с изключение на висшите държавни служители, вече ще имат право на стачка при условията и по реда на Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Те няма да получават възнаграждение за времето, през което поради участие в стачка, са преустановили изпълнението на служебните си задължения.

Досега държавните служители имаха право само на символична стачка.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!

Използвани са материали на БТА